Undantag från bedömning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och rehabilitering

Sjukförsäkring

Remissvar

2021-06-04

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Undantag från bedömning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och rehabilitering (S2021/04077), och inkommer härmed med följande yttrande.

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för samhället, de allmänna trygghetssystemen och hälso- och sjukvården. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder i syfte att minska smittspridningen och
säkerställa att de som drabbas av covid-19 får erforderlig vård. TCO har ställt sig positiv till de tillfälliga åtgärder regeringen genomfört.

Regeringen har med stöd av sitt bemyndigande att vidta åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid beslutat att bedömningen av arbetsförmåga efter dag 180 och dag 365 i sjukperioden ska kunna skjutas upp när den försäkrades vård eller rehabilitering blivit försenad på grund av pandemin. Vård eller rehabilitering anses vara försenad på grund av sjukdomen covid-19 om inte en utredning i ärendet visar något annat. Detta beslut kommer till uttryck i förordning SFS 2020:711, utfärdad den 2 juli 2020. Beslutet har successivt förlängts fram till den 31 december 2021.

I föreliggande promemoria föreslår regeringen att en med förordningen liktydande bestämmelse införs i
Socialförsäkringsbalken i form av en ny paragraf 27 kap. 49 a §. Paragrafen föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och upphöra att gälla den 1 januari 2023.

TCO tillstyrker promemorians förslag. Det är inte rimligt att försäkrade som inte i tid har kunnat få nödvändig vård och rehabilitering på grund av pandemin förlorar sin ersättning och därmed möjlighet att komma tillbaka till sitt arbete och ta tillvara sin kompetens och erfarenhet.

Samtidigt vill TCO understryka att det ur principiell synvinkel är tveksamt att i socialförsäkringsbalken införa särskilda bestämmelser som utgår från en viss sjukdom eller diagnos. Vård och rehabilitering kan även bli försenade av orsaker som inte är relaterade till covid-19, med konsekvenser som är minst lika negativa för den enskilde. TCO anser därför att i det fall föreslagen bestämmelse kommer att gälla under ytterligare tid bör regeringen återkomma med förslag på en generell bestämmelse som ger möjlighet att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete när erforderlig vård eller rehabilitering blivit försenad.

TCO noterar att regeringens förslag även omfattar försening av rehabilitering utan att närmare precisera vilken slags rehabilitering det kan handla om. TCO utgår därför ifrån att bestämmelsen omfattar både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois