Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

Sjukförsäkring

Remissvar

2020-04-01

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön (promemoria S2020/02592/SF).

I promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön (S2020/02592/SF) föreslår regeringen föreskrifter och åtgärder kring sjukpenning och karens, ersättning för kostnaderna för sjuklön, läkarintyg i sjukpenningärenden, utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad behandling och bemyndiganden till Försäkringskassan.

TCO ställer sig huvudsakligen positiv till regeringens förslag. Att kraftfulla åtgärder tillfälligt sätts in för att minska smittspridningen genom att underlätta för dem som blir sjuka, eller har en högre risk att bli sjuka, att stanna hemma med kompensation från de allmänna trygghetssystemen är nödvändigt för att minska belastningen på hälso- och sjukvården och minska antalet som insjuknar i covid-19. Utökad rätt till ersättning för höga sjuklönekostnader är också nödvändig för att minska de ekonomiska konsekvenserna av en kraftig ökad sjukfrånvaro och i övrigt mycket ansträngd ekonomisk situation för många arbetsgivare och företag.

Hela remissvaret finns här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois