Bråttom att ta fram utbildningar för yrkesverksamma

Utbildning och omställning

Debattartikel

2022-02-21

Om lite mer än ett halvår öppnar möjligheten att söka studiestöd för att ställa om. Reformen är avgörande för att vi ska klara såväl digitalisering som grön omställning. Men vilka utbildningar ska yrkesverksamma kunna söka till våren 2023? Den frågan har ännu inget tydligt svar och det är bråttom. Vi har fem förslag som kan snabba på processen, skriver Therese Svanström, TCO:s ordförande i en debattartikel på Altinget.

Förmågan till omställning är ett mått på hur väl ett samhälle fungerar. Arbetsmarknaden förändras ständigt och gårdagens kompetens är inte alltid efterfrågad på morgondagens arbetsmarknad.

Vi ser idag tydliga tecken på både matchningsproblem och kompetensbrist i såväl näringsliv som offentlig sektor. Det kommer även ställas krav på nya kompetenser när vissa jobb försvinner och andra skapas för att klara klimatkrisen. När vi jobbar allt längre upp i åren ökar dessutom behovet av reella möjligheter att byta bana, vidareutbilda sig eller kompetensutveckla sig. Strukturomvandling är välkommet och nödvändigt – men det kräver trygghet och tillit till möjligheten att ställa om.  Därför är partsöverenskommelsens omställningsstudiestöd helt centralt för Sveriges framtida omställningsförmåga.  

Genom en SCB-undersökning från hösten 2019 vet vi också att tjänstemännens behov av kompetensutveckling och vidareutbildning är stort. Fyra av tio yrkesverksamma tjänstemän angav att de mycket snart skulle behöva vidareutbildning som de inte räknade med att få inom ramen för arbetet.

Undersökningen visade också på flera hinder för vidareutbildning. Det allra största var kopplat till studiefinansiering, som det alltså snart finns en lösning på. Men ett annat stort hinder var utbildningsutbudet. Närmare hälften tjänstemännen ansåg att utbudet av korta och mer flexibla kurser var för litet. Den frågan är ännu inte löst och det är ont om tid.

Från den 1 oktober i år kommer det vara möjligt att söka omställningsstudiestöd för utbildningar som startar våren 2023. Ansökningstiden för universitet och högskola går ut den 15 oktober, vilket i realiteten innebär att eventuella nya utbildningar i form av kortare och flexibla kurser måste finnas på plats redan i september.

TCO har i flera år gång på gång lyft att utbildningsutbudet för yrkesverksamma måste utvecklas. På måndag har regeringen kallat arbetsmarknadens parter, tillsammans med företrädare för utbildningsanordnare, till ett inledande möte. Det är bra, men behovet av mer verkstad är akut.  Vi har fem förslag som kan snabba på den fortsatta processen:

  • Mer verkstad med en samordnare. Ge en samordnare i uppdrag sammanföra parter och enskilda utbildningsanordnare på en operativ nivå.
  • Ge flera omställningsuppdrag.En del lärosäten har redan idag kommit längre än andra. Låt lärosäten ansöka om egna omställningsuppdrag som ser olika ut, då kan redan fungerande utbildningar snabbt skalas upp.
  • Ge utvecklingsmedel till nya utbildningar. Att utveckla en utbildning som inte får tillräckligt många sökande är ekonomiskt riskfyllt idag. För att lärosäten ska våga chansa måste det bli billigare att misslyckas.
  • Stöd samverkan och effektivisering. Skapa tydliga incitament för lärosäten att både utveckla och anordna gemensamma utbildningar. Premiera åtgärder som öppnar och synliggör kurser och utbildningsmoment som idag finns inlåsta i program.
  • Lär av Lärcentra. Lärcentra ger människor möjlighet studera på hemorten vilket leder till breddad rekrytering och ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Många lärcentra har också god erfarenhet av att utifrån regionala arbetsmarknadsbehov dimensionera ett utbildningsutbud som innefattar både högskole-, yrkeshögskole- och vuxenutbildning.

Therese Svanström, ordförande TCO

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström