CSN måste få i uppdrag att utveckla statistiken om omställningsstudiestöd

Utbildning och omställning

Nyhet

2023-03-23

TCO skickade i veckan in ett brev till utbildningsminister Mats Persson (L), för att lyfta behovet av att utveckla statistiken om omställningsstudiestödet. Läs hela brevet nedan.

CSN har vid två tillfällen presenterat statistik om omställningsstudiestödet – något som borde vara en högtidsstund för både arbetsmarknadens parter, politiker och utbildningsamordnare. Tyvärr ger siffrorna över hittills beviljade ansökningar ingen vägledning om framtidens utbildningsutbud. För att reformen ska kunna utvärderas måste CSN få i uppdrag att utveckla statistiken om omställningsstudiestöd.

Den 1 oktober öppnade möjligheterna att söka omställningsstudiestöd – en fantastisk chans för yrkesverksamma att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. TCO kan inte nog understryka hur betydelsefull denna reform är för den samlade kompetensförsörjningen och tjänstemännens behov av omställning. Vilket vi var eniga om vid vårt möte den 19 januari.

Vad visar då statistiken och varför är den otillräcklig? Vi får veta hur många kvinnor respektive män som beviljats omställningsstudiestöd, vilken sektor de arbetar i, deras ålder och utbildningsbakgrund. Vi ser också vilken utbildningsnivå de beviljats stöd för – där studier på universitet, högskola och yrkeshögskola är helt dominerande. Av de 1139 beviljade ansökningarna avser 533 studier på universitet och högskola och 531 studier inom yrkeshögskolan. Ett resultat som ligger helt i linje med TCO:s undersökningar om tjänstemännens utbildningsbehov.

En stor brist är dock att statistiken bara ger en bild av den grupp som fått bifall på sin ansökan om omställningsstudiestöd. De redovisade siffrorna säger ingenting om hur stor andel av de drygt 27 000 sökande som CSN har hunnit handlägga, hur stor andel som fått avslag och av vilka skäl de fått avslag. Ur ett utvärderingsperspektiv är det helt avgörande att särskilja gruppen som får avslag för att de inte arbetat tillräckligt länge från den grupp som får avslag för att omställningsorganisationen inte bedömer att utbildningen stärker individens ställning på arbetsmarknaden. För att på sikt kunna utvärdera reformen behöver vi veta hur hela sökande-gruppen ser ut, vilka utbildningar de sökt och antagits till och vilka som i slutändan beviljats omställningsstudiestöd.

Än mer problematiskt blir det när CSN redovisar de 20 vanligaste utbildningarna för bifallsbeslut. Där har myndigheten valt att endast redovisa programutbildningar och inte inkludera fristående kurser på eftergymnasial nivå. Trots att sådana korta kurser torde utgöra en betydande andel av det utbildningsutbud som omställningsstudenterna efterfrågar.

En huvudfråga för TCO i samband med införandet av omställningsstudiestödet har varit att utbudet av kortare kurser är otillräckligt. Genom samtal och undersökningar vet vi att lärosäten och utbildningsanordnare efterfrågar en tydligare bild av hur den ökade efterfrågan kommer att se ut: Vilka typer av kurser kommer omställningsstudenterna vilja läsa? Inom vilka ämnesområden och i vilket format? Heltid eller deltid? Kurser på campus eller studier på distans? Den statistik som CSN nu redovisar ger ingen som helst vägledning kring framtidens utbildningsutbud.

Av regleringsbrevet för universitet och högskolor framgår att lärosätena särskilt ska redovisa hur de utvecklat utbildningsutbudet för att stärka tillgången till utbildning för livslångt lärande och omställning. Det finns alltså en politisk förväntan på lärosätena att utveckla sitt utbildningsutbud. Utan en förbättrad statistik har de inte rimliga förutsättningar att lyckas.

Vi var när vi träffades den 19 januari helt överens om vikten av att ha is i magen och låta omställningsstudiestödet sätta sig – en reform kan inte utvärderas innan det finns ett utfall och ett resultat. Men för att kunna genomföra en utvärdering och få vägledning kring hur det framtida utbildningsutbudet kan och bör se ut krävs en utvecklad och mer finfördelad statistik kring hela sökandegruppen. Det behöver CSN snarast få i uppdrag att leverera.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander