Yttrande Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

Utbildning och omställning

Remissvar

2021-06-23

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över utbildningsdepartementets promemoria Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program och lämnar följande synpunkter.

Försöksverksamheten beskrivs komma att bidra positivt till kompetensförsörjningen och leda till att fler unga etablerar sig snabbare på arbetsmarknaden.

TCO instämmer med promemorians beskrivning och tillstyrker därför promemorians förslag om försöksverksamhet på högskoleförberedande program.

Ladda ner remissvaret.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson