Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Utbildning och omställning

Remissvar

2020-12-07

TCO har getts möjlighet att yttra sig över SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. TCO avgränsar sitt yttrande till de delar av utredningen som berör den kommunala vuxenutbildningen och har en tydlig koppling till tryggad regional och nationell kompetensförsörjning. För kompletterande synpunkter hänvisar TCO till Lärarförbundets yttrande.

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur gymnasial utbildning, inklusive kommunal vuxenutbildning, bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Generellt föreslår utredningen att dagens planeringsmodell, där utbildningar och antalet platser främst baseras på elevernas önskemål, förändras så att större hänsyn tas till arbetsmarknadens behov. TCO välkomnar denna ambition ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Vidare anser utredningen att det gemensamma ansvaret för utbildningen behöver stärkas, dels genom ett ökat statligt inflytande, dels genom ett ökat samarbete mellan huvudmän.

TCO delar utredningens grundläggande problembild att utbudet av yrkesinriktad vuxenutbildning varierar mellan olika delar av landet och inte alltid avspeglar arbetsmarknadens behov. Den yrkesinriktade vuxenutbildningen, yrkesvux, spelar en viktig roll för det livslånga lärandet och möjligheten till omställning på en föränderlig arbetsmarknad. Inte minst mot bakgrund av det minskade intresset för gymnasiala yrkesprogram samt behovet av att ge nyanlända goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Av dessa skäl är TCO positiva till utredningens ambition att bredda utbudet av yrkesutbildning i komvux, öka tillgången till sådan yrkesutbildning samt förbättra kompetensförsörjningen i arbetslivet.

Läs hela remissvaret: Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

 

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander