Omställning genom utbildning – nu viktigare än någonsin

Utbildning och omställning

Blogg

2020-04-06

Bättre möjligheter till utbildning, omställning och vidareutbildning genom hela arbetslivet har länge varit TCO:s högst prioriterade fråga. Vi vet att tillgången till kompetensutveckling har stor betydelse för såväl samhällsekonomin som för enskilda företags utveckling, välfärdens kvalitet och individens möjligheter att utvecklas och själv styra över sitt arbetsliv.

Coronapandemins dramatiska effekter på arbetsmarknaden har gjort omställningsfrågan ännu viktigare. Sannolikt kommer fler individer vara intresserade av högskolestudier redan i höst – individer som annars hade tänkt fortsätta arbeta men som på mycket kort varsel tvingats ändra sina planer. Vi kan också se att obalanserna på arbetsmarknaden ökar – samtidigt som efterfrågan minskar kraftigt i vissa branscher kvarstår bristen på arbetskraft med rätt kompetens inom andra. De åtgärder och satsningar inom utbildningsområdet som nyligen presenterades – varav flera ligger helt i linje med TCO:s förslag – är ett tydligt bevis på att regeringen och samarbetspartierna delar den analysen.

Mot denna bakgrund är den permanenta utbyggnaden av antalet högskoleplatser redan i höst ett bra och mycket välkommet förslag. Här blir det förstås intressant att följa hur platserna fördelas, både vad gäller form och innehåll. För TCO och dess förbund är det viktigt att även utbudet av kortare och mer flexibla kurser ökar. Våra undersökningar visar att tjänstemän upplever ett stort behov av kompetensutveckling och vidareutbildning redan innan Coronapandemin.  Eftersom mycket talar för att detta behov kommer att öka vore det olyckligt om lärosätena prioriterar ned mer flexibla distanskurser som passar redan yrkesverksamma till förmån för mer traditionell heltidsutbildning.

Fler högskoleplatser får heller inte innebära att man gör avkall på utbildningarna kvalitet. I tider av volymökning är det därmed viktigt att bevaka att lärosätena ges reella möjligheter att säkerställa tillgången på lärare och att dessa i sin tur ges goda förutsättningar att bedriva undervisning. Med tanke på att även antalet sommarkursplatser ökar är detta en fråga som borde ligga högt upp på agendan redan nu.

Förslaget att genom fler basårsplatser öppna fler vägar till högskolan inom bland annat vård- och tekniska utbildningar är också välkommet. Tillsammans med de föreslagna medlen för validering för att fler ska kunna ställa om till läraryrket skapar det ett tydligt fokus mot bristyrken. TCO vill på sikt se ett ännu bredare omställningsuppdrag för högskolan – men detta är ett bra första steg.

Slutligen är det värt att lyfta fram utbildningspaketets spännande förslag om ett ökat utbud av öppen nätbaserad utbildning, så kallade moocar. Ett ökat utbud av och mer kunskap om denna utbildningsform är ingen stor volymmässig förändring men det är nytänkande och ett utmärkt exempel på hur lärosäten kan utnyttja erfarenheterna och dra nytta av den omställning till distansundervisning som redan görs.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander