Omställningsstudiestödet kräver bättre statistik, Mats Persson

Utbildning och omställning

Debattartikel

2023-03-09

För att reformen med omställningsstudiestödet ska kunna utvärderas måste utbildningsminister Mats Persson (L) ge CSN i uppdrag att utveckla statistiken. Det skriver Therese Svanström, på altinget.se

Den 1 oktober öppnade möjligheterna att söka omställningsstudiestöd – en fantastisk chans för den som har jobbat i minst åtta år att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. TCO kan inte nog understryka hur betydelsefull denna reform är för den samlade kompetensförsörjningen och tjänstemännens behov av omställning.

Högskolestudier dominerar

Den stora anstormningen av ansökningar – enligt CSN har närmare 27 000 personer sökt omställningsstudiestöd – vittnar också om att det finns ett stort och uppdämt behov av vidareutbildning. Det gör också intresset stort för statistik om omställningsstudiestödet.

Statistiken från CSN visar att till och med vecka sju har 1 193 personer beviljats omställningsstudiestöd, 661 kvinnor och 448 män. Drygt hälften arbetar i privat sektor och en stor majoritet, närmare 95 procent har eftergymnasial utbildning. Vi ser också att en majoritet av dem som hittills har beviljats omställningsstudiestöd är i mogen ålder. Tre av fyra studerande är över 40 år och drygt hälften är i åldersgruppen 40–49 år. Sammantaget tyder siffrorna på att omställningsstudiestödet träffat tjänstemannagrupper mitt i arbetslivet – precis som det var tänkt.

När man tittar på vilka utbildningsformer som hittills har beviljats omställningsstudiestöd ser vi också att studier på universitet, högskola och yrkeshögskola är helt dominerande. Av de 1 139 beviljade ansökningarna avser 533 studier på universitet och högskola och 531 studier inom yrkeshögskolan. Kanske inte helt förvånande utifrån de sökandes utbildningsbakgrund och helt i linje med TCO:s undersökningar om tjänstemännens utbildningsbehov. Bilden bekräftas också av att 14 av de 20 vanligaste skolorna som beviljats är universitet och högskolor.

Vilka får avslag?

En stor brist med statistiken är dock att den bara ger en bild av den grupp som fått bifall på sin ansökan om omställningsstudiestöd. De redovisade siffrorna säger ingenting om hur stor andel av de drygt 27 000 sökande som CSN har hunnit handlägga, hur stor andel som fått avslag och av vilka skäl de fått avslag. Ur ett utvärderingsperspektiv är det helt avgörande att särskilja gruppen som får avslag för att de inte arbetat tillräckligt länge, från den grupp som får avslag för att omställningsorganisationen inte bedömer att utbildningen stärker individens ställning på arbetsmarknaden.

För att på sikt kunna utvärdera reformen behöver vi veta hur hela sökande-gruppen ser ut, vilka utbildningar de sökt och antagits till och vilka som i slutändan beviljats omställningsstudiestöd. Här behöver utbildningsminister Mats Persson (L) ge CSN ett tydligt uppdrag att utveckla statistiken.

Än mer problematiskt blir det när CSN redovisar de 20 vanligaste utbildningarna för bifallsbeslut. Där har myndigheten valt att endast redovisa programutbildningar och inte inkludera fristående kurser på eftergymnasial nivå. Trots att sådana korta kurser torde utgöra en betydande andel av det utbildningsutbud som omställningsstudenterna efterfrågar.

En huvudfråga för TCO i samband med införandet av omställningsstudiestödet har varit att utbudet av kortare kurser är otillräckligt. Genom samtal och undersökningar vet vi att lärosäten och utbildningsanordnare efterfrågar en tydligare bild av hur den ökade efterfrågan kommer att se ut.

Ge lärosäten bättre förutsättningar

Vilka typer av kurser kommer omställningsstudenterna vilja läsa? Inom vilka ämnesområden och i vilket format? Heltid eller deltid? Kurser på campus eller studier på distans? Den statistik som CSN nu redovisar ger ingen vägledning kring framtidens utbildningsutbud.

Av regleringsbrevet för universitet och högskolor framgår att lärosätena särskilt ska redovisa hur de utvecklat utbildningsutbudet för att stärka tillgången till utbildning för livslångt lärande och omställning. Det finns alltså en politisk förväntan på lärosätena att utveckla sitt utbildningsutbud. En förbättrad statistik ger dem rimliga förutsättningar att lyckas.

När TCO träffade utbildningsministern var vi helt överens om vikten av att ha is i magen och låta omställningsstudiestödet sätta sig – en reform kan inte utvärderas innan det finns ett utfall och ett resultat. Men för att kunna genomföra en utvärdering och få vägledning kring hur det framtida utbildningsutbudet kan och bör se ut krävs en utvecklad och mer finfördelad statistik kring hela sökandegruppen. Det måste utbildningsminister Mats Persson ge CSN i uppdrag att leverera.

Läs artikeln på altinget.se

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström