Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Utbildning och omställning

Remissvar

2021-04-09

TCO lämnar i sitt yttrande huvudsakligen mer övergripande synpunkter kopplade till mål och syfte med utredningens förslag. För kompletterande och mer detaljerade synpunkter hänvisar TCO till Lärarförbundets yttrande.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av god kvalitet, förbättra genomströmningen inom sfi, öka kompetensen ifråga om vuxnas andraspråksutveckling bland samtliga lärarkategorier inom kommunal vuxenutbildning, förbättra huvudmännens ledning och styrning samt föreslå hur huvudmännens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet inom sfi kan stärkas.

TCO välkomnar utredningens grundläggande målsättning att förslag, bedömningar och rekommendationer ska bilda en helhet i syfte uppnå stärkt kvalitet och likvärdighet i komvux för elever med svenska som andraspråk. Att genom stärkt kvalitet i sfi-undervisningen skapa ökade möjligheter för nyanlända att kunna vidareutbilda sig är en viktig fråga för TCO. En likvärdig och välfungerande sfi-undervisning är särskilt angelägen för yngre vuxna som har goda förutsättningar för utbildning, men som fått sin barn- ungdomsskola havererad av krig och flykt.

TCO uppskattar också utredningens gedigna bakgrundskapitel som förtjänstfullt beskriver den kommunala vuxenutbildningens förutsättningar och utmaningar.

Läs hela remissvaret. 

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander