Ska vi jobba högre upp i åldrarna måste flera saker förändras

Utbildning och omställning

Blogg

2022-02-07

För att klara kompetensförsörjningen och arbetsmarknadens behov av arbetskraft behöver den seniora arbetskraften tas bättre till vara och värderas upp. Vi behöver till exempel en lagstiftning mot åldersdiskriminering men även strategier för arbetsmiljön.

 

I takt med att vi blir allt äldre förväntas vi arbeta allt längre. Det fungerar inte om andelen som arbetar är allt för liten i relation till den totala befolkningen, försörjningsbördan blir då alltför stor.
För att vi ska kunna arbeta allt längre behöver flera saker förändras. Förutom lagstiftning mot åldersdiskriminering kräver ett hållbart arbetsliv även strategier för arbetsanpassning och en mer positiv attityd till åldrande.

Krävs en strategi för åldershantering

Mikael Widell Blomé, docent i arbetsmiljöteknik, menar att det krävs en strategi för åldershantering för att motverka negativa attityder till medarbetare i olika åldrar. Det är viktigt att aktivt arbeta med rutiner, attityder och utveckling av medarbetarnas erfarenhet oavsett ålder.
Mikael Widell Blomé och hans kollegor har gjort en intervjustudie på företag och i offentliga organisationer och en litteraturstudie som även presenterats på ett seminarium hos AFA Försäkring. Studien visade att det ofta finns ett motsatsförhållande i hur unga och gamla uppfattas. Man uppfattar unga som att de oftare byter jobb, medan äldre uppfattas som lojala. Unga är positiva till ny teknik och äldre är negativa till ny teknik. Det visade sig även att unga anses ha så kallade hårda kvaliteter, som flexibilitet, fysisk och mental kapacitet och vilja att lära sig tekniska färdigheter. Äldre anses ha fler så kallade mjuka kvaliteter, som ledaregenskaper och sociala färdigheter, anlag för kreativ problemlösning och arbetsmoral. De hårda kvaliteterna har större vikt än de mjuka vid utvärdering av produktivitet.

Att ålder är ett hinder är en föreställning

Det finns goda möjligheter att skapa en god arbetsmiljö. Till exempel kan flexibel arbetstid möjliggöra en anpassning av arbetet som kan bidra till ett längre arbetsliv. Uppfattningen att ålder är ett hinder är framför allt en föreställning, menar Mikael Widell Blomé.
Mikael Widell Blomé och hans kollegor menar vidare att ett hållbart arbetsliv kräver anpassningar på tre nivåer:

  • På individnivå handlar det om att sträva efter en god hälsa.
  • På företagsnivå behöver vi åldersanpassa arbetsplatsen för att kunna utveckla medarbetare och behålla dem längre. Det behövs ett medvetet arbete för att bygga attityder till äldre medarbetare.
  • På samhällsnivå behöver beslutsfattare arbeta aktivt för att möta utmaningar med en åldrande arbetskraft och minska åldersdiskriminering.

Äldre hjärnor ser sammanhang

John Mellkvist som är drivande i frågor för att motverka ålderism sade på ett webbinarium anordnat av Diversity Charter Sweden i januari 2022 att forskning visar att äldre hjärnor ser sammanhang medan yngre ser detaljer.
I sin bok Välj din ålder skriver John Mellkvist att studier visar att medan yngre arbetskraft har mer flexibilitet, syn och styrka, så kompenserar de äldre medarbetarna detta med mer tålamod och bättre färdigheter kopplade till erfarenhet. Han menar att en ny attityd till senior arbetskraft och ett ökat intresse för äldre målgrupper har börjat synas hos företagen. Tyska bilkoncernen BMW har till exempel gjort en stor satsning på sina äldre medarbetare med bland annat mjukare golv i fabrikerna, ställbara stolar vid rullbanden och specialtillverkade skor. BMW kallar det för ett ”socialt kontrakt” både gentemot sina anställda och den tyska staten.

På webbinariet anordnat av Diversity Charter Sweden berättades det även att Axel Johnsson är en strålande förebild på företag i Sverige när det gäller arbete mot ålderism. De har ett nytt mål som innebär att det minst ska vara tio procent av de anställda i varje åldersintervall (Fem grupper med 10 års-intervall).

Alla behövs för kompetensförsörjningen

Att både göra det möjligt för senior arbetskraft att arbeta kvar genom anpassning av arbetsmiljön så som BMW har gjort, och att motverka fördomar och aktivt rekrytera olika åldrar så som Axel Johnson är två mycket goda exempel på vad som behövs för att klara kompetensförsörjningen framöver – och för att vi som individer, företagen och samhället ska kunna utvecklas mot sin fulla potential.

Alla behöver en hållbar arbetsmiljö

TCO-förbundens medlemmar behöver en hållbar arbetsmiljö, vilket innebär att alla anställda oavsett individuella förutsättningar får reella möjligheter att kunna och vilja orka arbeta längre. Det innebär bland annat satsningar på förbättrad arbetsmiljö och flexibilitet i flera delar och skeden av arbetslivet.

Det behövs också bättre förutsättningar för det livslånga lärandet. Kompetensutveckling och omställning ska vara möjligt under hela arbetslivet. Behovet att kunna vidareutbilda och ställa om sig ökar i flera skeden av arbetslivet. Svårigheter att kunna göra det hindrar inte bara den individuella utvecklingen och försämrar den enskildes anställningsbarhet, utan försvårar även kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

 

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart