TCO:s remissvar på CSN:s promemoria Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet – avsnitt 4

Utbildning och omställning

Remissvar

2024-02-06

CSN:s förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet är i stort bra och i linje med omställningsstudiestödets intentioner. Förenklingarna bör också skapa förutsättningar för en mer effektiv och automatiserad handläggning, vilket är mycket efterfrågat.

TCO har skickat in ett yttrande till Utbildningsdepartementet om avsnitt 4 i CSN:s promemoria Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet.

TCO ställer sig övergripande positiva till CSN:s förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och bedömer att förslagen ligger i linje med omställningsstudiestödets intentioner samtidigt som målgruppen för stödet hålls intakt. Regelförenklingarna bör också skapa förutsättningar för en mer effektiv och i ökad utsträckning automatiserad handläggning av stödet vilket är mycket efterfrågat.

TCO vill också betona vikten av att de förändringsförslag som berörs i avsnitt 4 träder i kraft i god tid innan nästa ansökningsomgång för omställningsstudiestödet öppnar den 1 april 2024.

TCO avser att återkomma med synpunkter på resterande delar av promemorian. 

Läs hela yttrandet

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander