TCO:s remissvar på promemorior från CSN avseende regeringsuppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av ränta på studielån

Utbildning och omställning

Remissvar

2022-06-28

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorior från CSN avseende regeringsuppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av ränta på studielån och lämnar följande yttrande.

TCO avstyrker att räntebeläggning för kreditförluster görs på redan utgivna lån.

Det skulle innebära att retroaktivt ändra villkoren för redan tagna studielån. TCO instämmer i bedömningen från Ekonomistyrningsverket och Riksgälden att detta dessutom strider mot principerna i budgetlagen.

I och med att TCO avstyrker att räntebeläggningen sker retroaktivt avstyrks också att detta medför en möjlighet att ansöka om förlängd återbetalningstid.

TCO anser att det kan finnas skäl för att avseende nya studielån övergå till en modell där även kreditförluster täcks inom kollektivet låntagare. Detta då det är i överensstämmelse med principerna i budgetlagen om lån och garantier. Frågan måste dock noga vägas mot rekryteringen till utbildning. Breddad rekrytering till högre utbildning är en principiellt mycket viktig fråga för TCO. Varje systemförändring som skulle kunna påverka rekryteringen negativt, även mindre förändringar, bör därför noggrant analyseras.

TCO tar inte ställning till modell för beräkning av räntetillägg för kreditförluster i förekommande fall.

Läs remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter