TCO:s yttrande på CSN:s Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet samt kompletterande förslag

Utbildning och omställning

Remissvar

2024-03-11

TCO tillstyrker förslagen i CSN:s promemoria ”Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet” samt Utbildningsdepartementets promemoria ”Kompletterande förslag vad gäller ikraftträdande av vissa förslag i CSN:s promemoria”.

TCO ställer sig övergripande positiv till CSN:s förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och tillstyrker därmed förslagen 5.1.1 – 5.1.4 samt 5.2 – 5.6. TCO bedömer att de föreslagna regelförenklingarna ligger i linje med omställningsstudiestödets syfte och intentioner samtidigt som de inte förändrar målgruppen för stödet.

Regelförenklingarna bör också skapa förutsättningar för en mer effektiv och i ökad utsträckning automatiserad handläggning av stödet vilket är mycket angeläget och brådskande. Mot bakgrund av att handläggningsläget vad gäller omställningsstudiestödet i promemorian beskrivs som akut vill TCO betona vikten av att de förändringsförslag som föreslås träder i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt.

Läs hela yttrandet här.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander