TCO:s svar på promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

Utbildning och omställning

Remissvar

2024-03-08

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken”.

Syftet med omställningsstudiestödet är att stärka den enskildes position på arbetsmarknaden och därmed bidra till att stärka samhällets och näringslivets kompetensförsörjning. En förutsättning för att omställningsstudiestöd ska beviljas är att utbildningen kan antas stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Mot denna bakgrund anser TCO att den praxis som utvecklats av Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS), där även arbetsmarknadsläget för det arbetsområde den sökande redan arbetar eller har arbetat inom beaktas, både är djupt problematisk och i strid med överenskommelsens intentioner. Konsekvensen av denna praxis är att det blir mycket svårt för exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal och lärare att med hjälp av omställningsstudiestöd ställa om till ett nytt arbetsområde, även om det finns en stark efterfrågan inom det nya arbetsområdet. Det innebär i realiteten ett exkluderande av stora grupper i ett omställningssystem byggt för alla yrkesverksamma, vilket inte var avsikten.

TCO anser därför att det är både angeläget och brådskande att genom ett förtydligande i lag och motivtexter säkerställa att arbetsmarknadsläget i den sökandes nuvarande arbetsområde inte beaktas i prövningen av rätten till omställningsstudiestöd. TCO tillstyrker således införandet av ett förtydligande men bedömer att promemorians föreslagna tillägg fortfarande ger utrymme för oavsedda tolkningar och därmed ej avsedda tillämpningseffekter. För ökad tydlighet förordar TCO därför det tillägg som föreslås i Svenskt Näringslivs, Förhandlings- och samverkansrådet PTK:s och LO:s gemensamma yttrande.

Läs hela yttrandet här

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander