Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Utbildning och omställning

Remissvar

2020-06-17

TCO har ombetts att komma med ett yttrande vad gäller remissen Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU 2019:6.

TCO har från Utbildningsdepartementet erhållit ovanstående remiss. TCO tillstyrker i stort förslagen till åtgärder för ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering men har i en del fall synpunkter på förslagens utformning och räckvidd.

Som konstateras i slutbetänkandet från Valideringsdelegationen är adekvat reglering, organisering och finansiering viktiga institutionella förutsättningar för att möjliggöra ett sammanhållet system för validering. Det är också till dessa delar som TCO huvudsakligen valt att koncentrera sina kommentarer. 

En utgångspunkt är att de strukturer och system för validering som etableras är inkluderande och tar höjd för att såväl syfte som behov av validering kan se olika ut avseende både yrkeskategorier och kvalifikationsnivåer. TCO vill här understryka valideringens betydelse för etablering på arbetsmarknaden såväl som livslångt lärande, matchning och omställning för redan yrkesverksamma.

Som konstateras i betänkandet handlar validering om att i en strukturerad process kartlägga, bedöma och ge erkännande och värde åt människors tidigare kunnande, oberoende av hur det har förvärvats. Samtidigt råder oklarhet om vad dessa olika processer egentligen inbegriper vilket kan leda till osäkerhet och bristande likvärdighet vid utformningen av valideringsinsatser, men också till att validering inte sker i tillräcklig omfattning. Delegationens förslag till organisatoriska lösningar ska läsas i ljuset av detta.

Läs hela remissvaret här.