Vi har höga förväntningar på dig, Ulf!

Arbetsmarknad

Blogg

2022-10-17

Ulf Kristersson har nu valts till statsminister i Sverige och jag vill som TCO:s ordförande gratulera till uppdraget. Jag ser fram emot en konstruktiv dialog och har höga förväntningar på morgondagens regeringsförklaring.

Vi står mitt i en osäker tid, både i omvärlden och i Sverige, vilket betyder att många avgörande frågor kommer att ligga på regeringen och riksdagens bord den kommande mandatperioden. Att många väljare uppfattade valrörelsen som alltför aggressiv gör också att det finns en förväntan på ett långsiktigt ansvarstagande från politiken.

TCO-förbundens medlemmar är samhällsbärare som arbetar i samtliga sektorer och finns i alla kommuner från norr till söder. De är villiga skattebetalare men vill också känna trygghet när livet vänder; när de blir sjuka, arbetslösa, föräldrar, eller när de blir pensionärer.

Trygghetssystem som levererar

Under tider av osäkerhet är det därför särskilt viktigt att trygghetssystemen levererar. Att det finns en rimlig ersättning vid tillfällig arbetslöshet som ger individer möjlighet att ställa om och möta arbetsmarknadens förändringar.

För att långtidssjukskrivna ska fullfölja sin rehabilitering och återkomma till arbetslivet behöver drivkrafterna för arbetsgivare bli starkare och reglerna i sjukförsäkringen mer flexibla. Välutbildade skyddsombud är också centralt för det förebyggande arbetet.

Omställningsmöjligheter för att klara strukturomvandlingen

Tjänstemännen inom TCO vill lära nytt och efterfrågar kompetensutveckling och omställningsmöjligheter för att klara den pågående strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Vi behöver därför en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som gör att vi kan omfamna den digitalisering och den gröna omställning som nu pågår.

Här har parternas överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd lagt grunden för ett väl fungerande arbetsmarknad och ett omställningsstudiestöd. Det måste nu följas upp av ett förstärkt utbildningsutbud för vidareutbildning – för tjänstemännens del främst inom högskola och yrkeshögskola. Det kommer att bidra till att hantera den stora kompetensbrist som finns inom såväl näringsliv som välfärd.

Strategi mot hot och våld i arbetslivet

Hot, hat och våld är ett stort och brett samhällsproblem som också drabbar arbetslivet. Det behövs en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet som ger fler lösningar än bara straffrättsliga. Det ökande hatet och hoten mot journalister är mycket allvarligt och ett reellt hot mot demokratin. I en demokrati har även public service en central roll – dess ställning måste värnas.

Prioritera välfärdens finansiering

Finanspolitiken måste ha en långsiktigt hållbar inriktning även i osäkra tider där det finns krav och önskemål om ökade utgifter på många områden. Det är därför mycket angeläget att återgå till en ordnad budgetprocess.

Välfärdens finansiering behöver prioriteras och säkras genom rimligt stabila planeringsförutsättningar. Kortsiktiga riktade statsbidrag ger inte effektiv användning av pengarna även om det kan vara politiskt frestande.

Ta tillvara utrikesföddas kompetens

Vi vill att alla människor får en chans att delta i arbetslivet på lika villkor och att utrikesföddas kompetens ska tas tillvara. För att förbättra integrationen i samhället och arbetslivet anser TCO att det måste finnas goda möjligheter till flera parallella insatser, till exempel validering av utbildning eller yrkeserfarenhet, studier i svenska samt praktik. Här spelar folkbildningen en viktig roll.

Om en stor del av de människor som lever i Sverige gör det på otrygg grund, genom att deras levnadsvillkor blir föremål för återkommande omprövningar och bedömningar som är öppna för godtycke, stärks inte möjligheterna för dessa människor att integreras i arbetslivet och för att bidra till samhället.

Vi vill lösa de gemensamma problemen

TCO och övriga parter på arbetsmarknaden har lång erfarenhet av att gemensamt lösa problem på arbetslivets område men även att tillsammans med regering och riksdag hitta konstruktiva förslag och lösningar för en bättre och fungerande arbetsmarknad. Jag ser fram emot en tät dialog med regeringen om framtidens utmaningar.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström