Ökad trygghet för arbetskraftsinvandrare – Två förslag som motverkar utnyttjande av utländsk arbetskraft

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Rapport

2024-03-15

Reglerna för ett arbetstillstånd ställer krav på att det ska finnas ett anställningsavtal och att lönen och villkoren för anställningen ska nå upp till en viss nivå. Om det i efterhand visar sig att arbetsgivaren inte har följt de åtaganden som låg till grund för arbetstillståndet innebär det att arbetstillståndet ska återkallas eller en förlängning av tillståndet nekas. För arbetskraftsinvandrare betyder det att de kan förlora sin rätt att arbeta och vistas i Sverige på grund av brister som en arbetsgivare är ansvarig för. I den här rapporten lämnar TCO två förslag till hur dagens regler för arbetstillstånd kan kompletteras för att stärka arbetskraftsinvandrarnas rätt.

• Inför ett förstärkt skadestånd till arbetskraftsinvandrare vars arbetsgivare inte följer de åtaganden enligt arbetsrättslig lag, kollektivavtal eller anställningsavtal som har legat till grund för beviljandet av arbetstillstånd eller som läggs till grund för förlängt arbetstillstånd.


• Inför en möjlighet för arbetskraftsinvandrare att stanna i Sverige för att kunna genomföra en rättslig tvisteprocess med anledning av brott mot de arbetsrättsliga villkor som lagts till grund för arbetstillståndet.

På den svenska arbetsmarknaden råder i allmänhet en bra arbetsmiljö och arbetsvillkor, generellt hög livskvalitet och jämställdhet vilket lockar flera utländska arbetstagare att komma till Sverige för att arbeta. En fungerande partsmodell med starka fackförbund har under en lång tid varit en förutsättning för detta. De flesta arbetskraftsinvandrare inom TCO-förbunden arbetar för seriösa arbetsgivare och upplever sällan problem med lön eller rättigheter. Men ett fåtal har inte samma tur. För dem uppstår ytterligare problem genom att den svenska migrationslagstiftningen och arbetsrättslagstiftningen fungerar dåligt tillsammans. Till exempel kan konsekvensen av att en arbetsgivare bryter mot villkoren för ett arbetstillstånd drabba arbetskraftsinvandraren så att hen förlorar sitt arbetstillstånd och utvisas ur landet.

I rapporten Ökad trygghet för arbetskraftsinvandrare föreslår TCO förändringar som innebär att det blir lättare för arbetskraftsinvandrare att hävda sin lön och sina avtalsbaserade villkor, och svårare för oseriösa arbetsgivare att utnyttja arbetskraftsinvandrare. Rapporten vittnar också om ett fackligt engagemang och att stödet från fackförbund varit viktigt för invandrad arbetskraft.

Två förslag som kompletterar dagens regler

Rapporten lämnar två förslag till hur dagens regler för arbetstillstånd kan kompletteras för att motverka problemen för utsatta arbetskraftsinvandrare:

  • Inför ett förstärkt skadestånd till arbetskraftsinvandrare vars arbetsgivare inte följer de åtaganden enligt arbetsrättslig lag, kollektivavtal eller anställningsavtal som har legat till grund för beviljandet av arbetstillstånd eller som läggs till grund för förlängt arbetstillstånd.
  • Inför en möjlighet för arbetskraftsinvandrare att stanna i Sverige för att kunna genomföra en rättslig tvisteprocess med anledning av brott mot de arbetsrättsliga villkor som lagts till grund för arbetstillståndet.

Ett lätthanterligt skadestånd

För att bli så lätthanterligt och lättförståeligt som möjligt så bör skadeståndsskyldigheten tydligt vara kopplad till den arbetsrättsliga systematiken. Det bör därför finnas en möjlighet till både allmänt och ekonomiskt skadestånd och dessa bör kunna utkrävas inom det arbetsrättsliga tvistelösningssystemet. Ett allmänt skadestånd bör vara högt i förhållande till andra arbetsrättsliga skadestånd, det vill säga ett förstärkt skadestånd, eftersom det ligger mycket starkt i både samhällets och den enskildes intresse att regelverket följs och att den här typen av regelbrott är särskilt allvarliga mot bakgrund av den enskilde arbetskraftsinvandrarens utsatta situation och beroende av arbetstillståndet.

Bättre möjligheter att stanna i Sverige för att driva process

För att rättighetsskyddet inte ska bli en chimär, måste det vara möjligt för en arbetskraftsinvandrare att kunna stanna i landet under den tid som en tvisteprocess pågår. Om arbetstillståndet är alltför starkt kopplat till anställningen hos den arbetsgivare som brutit mot reglerna i lag eller avtal, så kan det innebära att migrantarbetstagaren inte vågar kräva sin rätt och därmed riskera att förlora anställningen och tvingas lämna landet. Det behöver därför införas en möjlighet för arbetskraftsinvandrare att under vissa förutsättningar få stanna i Sverige för att driva en tvisteprocess mot sin arbetsgivare.

Här hittar du hela rapporten Ökad trygghet för arbetskraftsinvandrare

Läs även TCO:s debattartikel Straffa oseriösa arbetsgivare – inte invandrarna i Arbetsvärlden.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström