TCO om Tidöavtalet: Viktigt att förutsättningarna för omställning stärks

Arbetsmarknad

Pressmeddelande

2022-10-14

TCO välkomnar beskedet att dagens ersättningsnivå för arbetslöshetsförsäkringen kommer att ligga kvar, och att förutsättningarna för yrkesverksamma att vidareutbilda sig inom högre utbildning stärks. Det är viktiga besked för landets arbetstagare när Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, samtidigt som arbetsmarknaden präglas av kompetensbrist.

TCO saknar dock ett tydligt arbetstagarperspektiv i övriga delar av Tidöavtalet. 

– Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Det är positivt att regeringspartierna vill stärka lärosätenas omställningsuppdrag, något som TCO påtalat under lång tid. Vi saknar dock en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. När en sådan utformas är det viktigt att TCO och övriga parter på arbetsmarknaden kan vara med och konstruktivt bidra med förslag och lösningar för en bättre fungerande arbetsmarknad, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Saknar initiativ för att säkra välfärdens långsiktiga finansiering

Välfärdens långsiktiga finansiering och därmed förutsättningarna för väl fungerande välfärdstjänster är avgörande för människors tillgång till likvärdig vård, utbildning och omsorg. Överenskommelsen innehåller utfästelser om satsningar inom vård och skola som kommer att kräva mycket nya pengar såväl som kompetent ny personal.

– Vi välkomnar en nationell plan för kompetensförsörjningen inom vården. En sådan skulle även behövas inom resten av välfärdssektorn. Vi saknar däremot initiativ för att säkra välfärdens långsiktiga och grundläggande finansiering, säger Therese Svanström.

Sjukförsäkringen bör indexeras

Frågor som också varit viktiga för TCO i valrörelsen är en välfungerande sjukförsäkring, samt att en strategi mot hot, våld och trakasserier mot offentliganställda införs. Tidö-avtalet innehåller dessa delar.

– TCO är positivt till att våld och hot mot offentliganställda uppmärksammas, inte minst mot poliser. Men TCO ser också behov av att andra åtgärder än enbart straffrättsliga vidtas. Det är också lovande att fokus ligger på rehabilitering inom sjukförsäkringen och att behovet av ekonomisk trygghet vid sjukdom lyfts fram. Vi vill se att ersättningen ska indexeras mot löneutvecklingen för att sjukförsäkringen ska leva upp till avtalets skrivning om ekonomisk trygghet säger Therese Svanström.

Bild på Jonas Mellqvist

Kommunikationschef

Jonas Mellqvist

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström