TCO remissvar på SOU 2023:79 Arbetsrätten under krig och krigsfara

Arbetsmarknad

Remissvar

2024-06-05

TCO tillstyrker i stora delar utredningens förslag om bland annat en ny arbetsrättslig beredskapslag.

TCO framför i detta remissyttrande huvudsakligen följande synpunkter och förslag till ändringar för regeringen att beakta i det fortsatta beredningsarbetet av lagförslagen i betänkandet.

 • Att inrätta ett förfarande för att säkra att den arbetsrättsliga beredskapslagen upphör att tillämpas när det inte längre föreligger objektiva förutsättningar för att lagen kan/ska tillämpas.
 • Att se över formuleringen om att myndigheter med ansvar för totalförsvarsplaneringen bör uppmana arbetsmarknadens parter att överlägga om möjligheten att upprätta förhandlingsordningar.
 • Att eftersom ”synnerliga skäl” i 34 § andra stycket medbestämmandelagen, MBL, även torde omfatta att ”undvika störningar i produktionen eller andra liknande påfrestningar till skada för totalförsvaret” och att 2 kap. 7 § i förslaget till en ny arbetsrättslig beredskapslag därmed torde vara överflödig, bör det övervägas om inte denna paragraf i förslaget kan tas bort.
 • Att skadeståndet bör vara högre när en tystnadsplikt enligt förslagets 2 kap. 5 och 6 §§ består till tvisten slutligt avgjorts trots att den är obefogad och motparten insett eller bort ha insett det, än i motsvarande situation i fredstid.
 • Att företrädesrätten till återanställning i lagen om anställningsskydd, LAS, bör gälla oförändrat också i krig, krigsfara och extraordinära förhållanden.
 • Att om undantag i företrädesrätten till återanställning införs i den arbetsrättsliga beredskapslagen bör det endast gälla i situationer där det behöver göras för att tillgodose totalförsvarets produktionsbehov.
 • Att företrädesrätten till återanställning för statligt anställda inte ska begränsas och att detta bör framgå av undantagsbestämmelsen i den nya lagen.
 • Att uppsägningstiden vid arbetsbristuppsägning och fristen för företrädesrätt till återanställning inte ska börja löpa under pågående plikttjänstgöring utan först när denna tjänstgöring är slut och arbetstagaren återgått i anställning.
 • Att tiden för att återgå i arbete när en arbetstagares beviljade ledighet för utbildning enligt förslagets 6 kap. förfallit ska, istället för två veckor, vara en månad.
 • Att det införs en ventil i förslagets 6 kap. som möjliggör för den som beviljats ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning att fortsätta vara studieledig
  - om det ligger i totalförsvarets intresse/behov att arbetstagaren fortsätter utbildningen, eller
  - om det endast återstår en kortare tid av ledigheten och/eller av utbildningen som ledigheten beviljats för.

Läs hela remissvaret. 

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan