Förslag om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Arbetsmiljö

Remissvar

2020-12-30

TCO har en i grunden positiv inställning till ett uppdaterat och användarvänligt regelverk på arbetsmiljöområdet, under förutsättning att det sker med erkännande av båda parternas roller och samverkan på arbetsplatsen och med bibehållen skydds- och kravnivå. Dessvärre måste TCO konstatera att vi varken löpande eller i tillräcklig utsträckning har varit inkluderade i detta omfattande arbete och att förslaget därför inte lever upp till våra förväntningar.

TCO har stora förhoppningar om ett gott och konstruktivt arbete framöver med både Arbetsmiljöverket och övriga parter på arbetsmarknaden så att detta projekt kan slutföras med ett tillfredsställande resultat.

TCO kan dock i nuläget inte, utan att en omfattande om- och genomarbetning sker av förslaget, tillstyrka förslaget.

TCO:s övergripande synpunkter:

  • TCO menar att Arbetsmiljöverket med förslaget visar på en bristande förståelse för den svenska arbetsmarknadsmodellens särart och parternas roll och funktion, både vad gäller de bakomliggande tankarna och när det gäller själva regelsystemet i sig. Ett exempel på detta är den överdrivna betoningen på ansvarssubjektet.

  • Både samverkan och skyddsombuden/arbetsmiljöombuden (i det följande enbart kallade skyddsombud) har dessutom fått en mycket undanskymd roll i regelverket. Förslaget tycks enbart vända sig till arbetsgivare, som visserligen har det fulla arbetsmiljöansvaret, men som också ska samverka för en god arbetsmiljö tillsammans med skyddsombud och arbetstagare.

  • Med detta förslag kan det lätt bli så att arbetsgivare med bristande arbetsmiljökunskap uppfattar samverkan som något frivilligt som kan väljas bort. När inte heller skyddsombuden adresseras i regelverket kan det förstärka signalerna till dessa arbetsgivare om att de kan sköta arbetsmiljöarbetet på egen hand. Skyddsombudets roll riskerar då att reduceras till en "kontrollfunktion” istället för att vara en samverkande part. Skyddsombudets viktiga roll att i samverkan vaka över arbetstagarnas arbetsmiljö måste tydligt framhållas även i Arbetsmiljöverkets regelverk.

  • Arbetsmiljöverkets regelsystem blir med detta förslag, tvärtemot intentionerna mer, och inte mindre, svårorienterat och krångligt. Att ta bort många välgrundade och etablerade allmänna råd bidrar till detta. Det blir svårare för arbetstagare och skyddsombud, men högst troligen även för arbetsgivare, att veta vilka regler som gäller och att faktiskt hitta dem i den nya regelstrukturen.

 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan

Bild på Ulrika  Hagström

Tidigare utredare: arbetsmiljö och frågor om lika möjligheter i arbetslivet

Ulrika Hagström