Förslag på ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från covid-19

Arbetsmiljö

Remissvar

2021-06-16

TCO har beretts tillfälle att yttra sig i ovanstående remiss (AFS 2020:9) och inkommer härmed med följande yttrande.

TCO har förståelse för att EU och medlemsstaternas regeringar ser behov av att gardera sig mot brist på skyddsutrustning mot smitta av covid-19 bland personal inom hälso- och sjukvården samt ambulanstjänst och vissa andra verksamheter, men eftersom det i dagsläget inte råder någon brist på andningsskydd som är CE-märkta, och användning av skyddsmask 90 bland TCO:s medlemsgrupper inom hälso- och sjukvård, samt ambulanstjänst har givit arbetsrelaterade sjukdomar och besvär, kan vi inte tillstyrka en mekanisk förlängning av undantaget.

TCO:s medlemsförbund inom hälso- och sjukvård har fått in ett flertal anmälningar om arbetssjukdom, främst belastningsskador på rygg och nacke, vid användning skyddsmask 90. Skyddsmask 90 konstruktion är framtung vilket innebär en belastning på rygg och nacke.

Skyddsmask 90 är inte avsedd att användas inom hälso- och sjukvård som skydd mot smitta och ger en rad andra funktioner som inte är till nytta i arbetet, (som skydd mot kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen (CBRNE) i händelse av krig). Den distribuerades ut till kommuner och landsting under slutet av 1990-talet när mobiliseringsförråden tömdes, och är troligen inte framtagen med kvinnor som primära användare. Dessutom blir belastningen extra tung i framåtböjd arbetsposition.

Då det idag inte råder brist på andningsskydd som är korrekt CE-märkta finns möjlighet för arbetsgivaren att välja ett andningsskydd som skyddar mot smitta och som är bättre lämpat att användas vid de arbetsställningar och arbetsmoment som förekommer vid arbete inom hälso- och sjukvård.

Eftersom regeringen beslutat ”att förlänga det befintliga uppdraget som Arbetsmiljöverket har att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas så länge pandemin pågår och kommissionens rekommendation (EU) 2020/403 av den 13 mars 2020 kvarstår”, så vill TCO framhålla vikten av att skyddsmask 90 och skyddsfilter 90 endast får användas om inte CE-märkt skyddsutrustning finns att tillgå på marknaden.

TCO noterar att Arbetsmiljöverket i de tillfälliga föreskrifterna anger att arbetsgivaren har möjlighet att låta arbetstagare använda skyddsmask 90 om det bedöms lämpligt efter att 4 – 12 §§ (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning, uppfyllts, samt att arbetsgivaren i första hand ska välja andningsskydd som är CE-märkt enligt förordning (EU) 2016/425.

TCO anser dock att det ytterligare måste förstärkas i föreskrifterna att arbetsgivaren skall välja andningsskydd som är CE-märkt, och att skyddsmask 90 inte får vara ett alternativ om CE-märkt utrustning finns att tillgå.

Bild på Ulrika  Hagström

Tidigare utredare: arbetsmiljö och frågor om lika möjligheter i arbetslivet

Ulrika Hagström