Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

Arbetsmiljö

Blogg

2022-06-23

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Hur tillvaratar vi arbetsförmågan och utvecklar arbetsmiljön och erbjuder omställning och kompetensutveckling mot slutet av arbetslivet, vilket gör det möjligt och attraktivt för människor att arbeta lite längre före pensionering? Hur gör vi det lättare för yngre att etablera sig på arbetsmarknaden. Hur underlättar vi för människor i arbetsför ålder som av olika anledningar har särskilda svårigheter att skaffa sig en stabil plattform i arbetslivet? Det är några av frågorna som kansliet för ett hållbart arbetsliv har att jobba med.

Kansliet (S 2021:D) som inrättades i september 2021 och leds av kanslichef Lars Stjernqvist har nu presenterat sin första delrapport. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll i kansliets arbete och har med stort engagemang medverkat i det inledande kartläggnings- och analysarbetet. Det är lätt att förstå engagemanget, allt annat vore konstigt. Rapporten försöker att ringa in arbetslivets – kanske samhällets – allra främsta utmaningar. Hur säkerställer vi goda arbetsförhållanden där människor gör ett bra jobb! Där individers kompetens kommer till användning, men också utvecklas i takt med att förutsättningarna förändras på arbetsplatsen och i arbetslivet.

Om arbetslivet ska vara hållbart och helst längre än idag, så måste inträdet fungera väl, arbetsförhållandena vara hälsosamma och utvecklande under hela arbetslivet och avslutningen på arbetslivet hålla hög kvalitet. Ungefär där landar kansliets inledande kartläggning. Arbetsmiljö och kompetensförsörjning! Strategiskt arbete på samhälls-, organisations- och individnivå! Har ni hört det förut?

TCO vill bidra till att kansliet för ett hållbart arbetsliv blir framgångsrikt med uppdraget att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Den inledande kartläggningen ger dock inte särskilt mycket ny, inte tidigare publicerad, kunskap. Men det är en gedigen genomgång och bra grund för fortsatt arbete. Det som är spännande med kansliets uppdrag är att det ska åstadkomma samverkande åtgärder. Kansliet ska identifiera behov, föreslå åtgärder, samråda och samordna så att åtgärder och politik för ett hållbart arbetsliv blir en helhet. Kansliet ska överbrygga stuprör och söka horisontella lösningar över politikområden och verksamhetsgränser. Där ligger potentialen för kansliet, som jag ser det. Och det riktigt spännande arbetet ligger framför oss. Att inventera vad som redan är gjort och pågår – i berörda verksamheter, inom politiken, hos arbetsmarknadens parter och andra aktörer. Vad har redan idag effekt och var saknas effektiva vägar framåt? TCO vill tillsammans med våra förbund vara en både aktiv och innovativ aktör i det fortsatta arbetet. Vi jobbar med helhetssyn, samskapande och lärande som styråror. För att uppdraget är lika viktigt som akut!

Vid år 1900 var den genomsnittliga livslängden runt 50 år. I dag är motsvarande medellivslängd nästan 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män. Genomsnittligt 30 levnadsår ytterligare - en tredjedels livsålder. Många av de barn som föds idag kommer att med råge få uppleva sin 100-årsdag. Med reservation för att de individuella skillnaderna är mycket stora, så är dagens 70-åringar ungefär lika friska som gårdagens 50-åringar. Vårt fysiska och psykiska välbefinnande är generellt gott högt upp i åldrarna. Detta är en fantastisk utveckling! Samtidigt utmanar den oss, både som individer och samhälle.

Om inte fler äldre arbetar längre före pension i framtiden kommer allt färre att behöva försörja allt fler. Välfärden står inför gigantiska utmaningar både när det gäller finansiering och utförande. Att människor slås ut från arbetslivet eller inte tar sig in är förenat med såväl mänskligt lidande som oacceptabla samhälleliga förluster. Vi behöver var och en av oss som individer göra vad vi kan för att under hela livet påverka vår hälsa, vår arbetsförmåga och anställningsbarhet. På organisations- och samhällsnivå måste vi söka nya vägar att göra ett arbetsliv möjligt, där människor vill, orkar, kan och tillåts att arbeta.

Bild på Boel Callermo

Utredningschef

Boel Callermo