Nej till Arbetsmiljöverkets förslag till regelstruktur

Arbetsmiljö

Blogg

2022-10-03

I ett remissvar som skickats in under fredagen har TCO valt att förkasta Arbetsmiljöverkets nya regelstrukturförslag. 5 års jobb har tyvärr inte gjort regelverket bättre. Arbetstagarsidans synpunkter måste beaktas innan den nya regelstrukturen implementeras.

Arbetsmiljöverket har under flera år jobbat på att uppdatera regelstrukturen för alla sina arbetsmiljöföreskrifter. Det finns 60–70 stycken och över tusen förpliktigande paragrafer som ska bidra till att arbetsmiljön blir god på landets alla arbetsplatser. Föreskrifterna handlar om ergonomi, ventilation, hot och våld, ensamarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö, för att nämna några. Dessa används av arbetsgivare och skyddsombud för att i samverkan riskbedöma arbetsplatsens brister, leva upp till lagens krav och utveckla arbetsplatsen, så att trivseln blir hög och olycks- och sjukriskerna minimeras.  

Inledningsvis sa man från Arbetsmiljöverket att regelarbetet skulle leda till ett mer lättillgängligt och enhetligt regelverk. Det välkomnade vi eftersom flera av föreskrifterna är skrivna på 80-talet och en översyn behövdes. Omgörningen skulle inte leda till sänkningar av skyddsnivån eller försämringar, men det är vad TCO nu upplever är på väg att hända. Dessutom har regelverket blivit mer otydligt genom att många preciseringar strukits i föreskrifternas rekommendationer (allmänna råd). Därför har vi, och våra 12 medlemsförbund, valt att avstyrka Arbetsmiljöverkets regelstrukturförslag. Förslaget berör Arbetsmiljöverkets samtliga arbetsmiljöföreskrifter och omfattar hyllmeter med sidor.  

TCO:s huvudsakliga invändningar

  • Förflyttningar har gjorts mot ett mer ensidigt arbetsgivarperspektiv
  • Förskjutning har skett bort från samverkan med skyddsombuden och ett osynliggörande av skyddsombudens roll, vilket är allvarligt
  • I vissa bestämmelser har kraven sänkts, vilket vi inte kan acceptera
  • Regelverket har blivit mer otydligt och svårläst när hänvisningar mellan olika paragrafer/avsnitt strukits
  • Regelverket har blivit luddigare när viktiga allmänna råd skurits ned, till exempel gällande arbetstagarnas rätt till kunskap och stöd samt skyddsombudens rätt att delta/samverka
  • Syftet att göra regelverket mer lättillgängligt har inte uppnåtts, i vissa fall har det blivit precis tvärtom.

Kritiken har inte tagits på allvar

TCO har inkommit med relevant kritik under processen, som pågått i flera år, men vi upplever inte att Arbetsmiljöverket tagit vår kritik på allvar.

Trots att det glimtvis finns förbättringar i den nya regelmassan, bedömer vi att landets tjänstemän har mer att förlora på Arbetsmiljöverkets nya förslag, än att behålla det befintliga regelverkets föreskrifter.

Synpunkter måste beaktas och förslag omarbetas

TCO har listat ett antal ”oacceptabla förändringar” i remissvaret som har skickats in, som utgör den miniminivå som vi inte kan understiga. Arbetsmiljölagen med dess föreskrifter är en skyddslagstiftning, med syfte just att skydda de anställda. Att försvaga arbetstagarnas medverkan och skyddsombudens samverkan i arbetsmiljöarbetet är en oacceptabel utveckling.   

TCO:s bestämda uppfattning är att arbetstagarsidans tydliga synpunkter måste beaktas innan den nya regelstrukturen kan implementeras.

Läs hela TCO:s remissvar.

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg