Yttrande över Arbetsmiljöverkets remiss om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Arbetsmiljö

Remissvar

2022-10-03

TCO föreslår att det remitterade förslaget avstyrks. Förslaget kan inte tillstyrkas utan omfattande om- och genomarbetningar.

  • Förflyttningar har gjorts mot ett mer ensidigt arbetsgivarperspektiv
  • Förskjutning har skett bort från samverkan med skyddsombuden och ett osynliggörande av skyddsombudens roll, vilket är allvarligt
  • I vissa bestämmelser har kraven sänkts, vilket vi inte kan acceptera

Arbetsmiljöverket (AV) har berett TCO tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden tillfälle att inkomma med synpunkter i en andra formell remissomgång avseende frågan om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur.

Sammanfattningsvis står TCO kvar vid alla synpunkter och den kritik som framfördes i vårt remissvar som lämnades in i december 2020 där det sammantagna ställningstagandet var att TCO inte utan att en omfattande om- och genomarbetning sker, kunde tillstyrka förslaget. Eftersom någon sådan om- och genomarbetning inte i tillräcklig utsträckning skett kan TCO inte heller nu landa i någon annan slutsats än att det remitterade förslaget avstyrks.

TCO känner en fortsatt oro över bland annat ”förenklingar” av själva föreskriftstexten som i flera fall innebär att oklarheter skapats i en tidigare tydligare text (och därför med befarade kravsänkningar som resultat).TCO känner även oro över en kraftig reducering av texter i de allmänna råden, där bland annat konkreta och verklighetsnära exemplifieringar tagits bort och efterlämnat ett vakuumlikt tillstånd. Detta vakuum kommer inte att kunna fyllas ut av Arbetsmiljöverkets ensidigt framtagna, inte helt sällan, pratiga vägledningar.

TCO är också kritiskt till att andra principer än användarvänlighet för arbetstagare och arbetsgivare på arbetsplatserna har tillåtits väga allt för tungt i föreskriftsarbetet. De som bär arbetsmiljöarbetet på landets arbetsplatser är arbetsgivare (i praktiken chefer) och skyddsombud, som i och med dessa förändringar kommer att få mycket svårare att förstå vad och hur regelverket ska genomföras.

Läs hela remissvaret. 

 

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg