Positivt med förstärkt arbetsmiljö genom utökat ansvar

Arbetsmiljö

Blogg

2022-08-26

Igår överlämnades utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö till regeringen. TCO är positivt inställda till att det äntligen kommer ett bättre skydd mot dålig arbetsmiljö för vissa grupper som hamnar utanför dagens regelverk eller där det befintliga ansvaret är otydligt. Utredningen preciserar också företagshälsovårdens roll och pekar på möjligheter med sanktioner inom organisatorisk arbetsmiljö. Nu måste också nödvändig lagstiftning komma på plats.

Det är ett spännande skede på arbetsmarknaden. Ibland är det lite för spännande, med nya arbetsformer och sätt att organisera arbete som plattformsarbete, gig- och egenanställning. Utvecklingen har i vissa fall inneburit att det blir oklart vem som har det arbetsmiljörättsliga ansvaret för arbetet eller att det över huvud taget inte finns någon aktör som har ett ansvar för arbetsmiljön. Vi vet att arbete utförs, och i arbetsmiljöer finns det risker som behöver hanteras, till exempel ergonomiska utmaningar, tidspress, sociala aspekter och säkerhetsfrågor. 

Ett exempel på yrke där de nya arbetssätten är vanliga är journalister. Frilansande journalister kan exempelvis ha i uppdrag att bevaka eller fotografera kriser, upplopp, våldsamma situationer där deras egen situation också kan vara utsatt. Alltför ofta hamnar även journalisterna i skottgluggen, eller drabbas av mobbens ilska och kan få utrustning sönderslagen eller utsättas för våld. De utsätts även frekvent för hat och hot. Ofta kan ansvaret för arbetsmiljön vara otydlig i dessa situationer, och därför riskerar många frilansande journalister få sämre skydd mot dålig arbetsmiljö och stöd när någonting händer, vilket arbetsgivaren annars ansvarar för.  

Ökat ansvar för arbetsmiljön  

För att yrkesgrupper som journalister inte ska hamna mellan stolarna gällande arbetsmiljö, har en statlig utredning sett över om det så kallade rådighetsansvaret kan utvidgas i arbetsmiljölagen. Utredningens slutsats är att genom att införa arbetsmiljöansvar för vissa uppdragsgivare kan arbetsmiljön förbättras för grupper som hittills stått utan eller haft ett otydligt arbetsmiljöskydd. Arbetsuppgifter kan riskbedömas, säkerhetsåtgärder vidtas i förväg och efterhjälpande krisstöd kan inkluderas vid behov.  

Ansvaret kommer att gälla uppdragsgivare som har det huvudsakliga inflytandet över arbetsmiljön, när de styr och planerar arbetets utförande, även om inget regelrätt arbetstagarförhållande råder, likt det som gäller för inhyrd personal idag.  Det vill säga, den som anlitar någon i sin verksamhet, att utföra arbete, ska då också få ett arbetsmiljöansvar. De frilansande journalisterna som jobbar på uppdrag kan få stöd av sina uppdragsgivare - på ett sätt som inte varit möjligt hittills - att slippa många osäkerhetsfaktorer i jobbet. Uppdragsansvaret gäller inte bara journalister, utan även till exempel matbud och vissa andra uppdragstagare. 

Det känns mycket bra att en fråga som TCO drivit i flera år, äntligen kommit i mål på ett ändamålsenligt sätt. Utredningens förslag skapar mer ordning och reda på arbetsmarknaden och ger ökad trygghet för grupper som annars riskerar sämre arbetsmiljö. Nu vill vi se att förslaget går vidare så att de nödvändiga förändringarna kan implementeras i arbetsmiljölagen. 

Positivt med förebyggande hälsoarbete och utökade sanktionsmöjligheter  

Lenita Granlund, regeringens särskilda utredare som sett över uppdragsgivaransvaret i utredningen, har även utrett några frågor till, exempelvis företagshälsovården och sanktionsmöjligheter för OSA-föreskrifter.   

Det är glädjande att utredningen föreslår att företagshälsovårdens roll i ännu högre grad ska fokusera på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt inte minst ur det psykosociala perspektivet, att genom tidiga organisatoriska åtgärder förhindra psykisk ohälsa och nedsatt arbetsförmåga på grund av exempelvis hög arbetsbelastning och bristande återhämtning. Det förebyggande uppdraget ska förtydligas i arbetsmiljölagen.  

Dessutom ges Arbetsmiljöverket utökade sanktionsmöjligheter för föreskrifter inom bland annat det sociala och organisatoriska området (OSA) och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det är viktigt att de psykosociala frågorna inte klassas lägre än de fysiska när det kommer till sanktioner, så att efterlevnaden kan bli bättre. Stressrelaterade problem är viktigt att hantera och kränkande särbehandling tillåts tyvärr förekomma på alltför många arbetsplatser. Att de fysiska och organisatoriska frågorna äntligen bedöms likvärdigt är också en jämställdhetsfråga, vilket är fundamentalt för TCO. 

Förhoppningen är att tydligare konsekvenser av att bryta mot arbetsmiljölagens OSA-föreskrifter ökar medarbetarnas hälsa, välbefinnande och trivsel. Vi behöver hjälpas åt att ta hand om varandra på jobbet. Utredningens förslag om sanktionsavgifter för arbetsplatser där efterlevnaden av föreskrifterna är otillräcklig, ger oss fler redskap för att hantera arbetsrelaterad ohälsa.

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg