Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Arbetsmiljö, Demokrati

Debattartikel

2022-07-04

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Våld mot poliser har för många blivit synonymt med hot och våld mot tjänstemän. Det är oerhört allvarligt, men dessvärre bara toppen på isberget. Hat, hot, våld och trakasserier förekommer inom de flesta branscher och yrken. 

Det handlar till exempel om sjuksköterskor som hotas för att de ska dela ut läkemedel, myndighetshandläggare som får mejlkorgen fylld av hat, socialsekreterare som får hot om våld vid beslut om ekonomiskt bistånd. Även journalister, kulturutövare och finansanställda drabbas.

Att det är vanligt framkommer i en rapport som TCO presenterar i dag. Nästan var femte medlem i ett TCO-förbund svarar i en Novus-undersökning att de utsatts för hat, hot och våld från tredje person de senaste fem åren. Det kan komma från till exempel klienter, kunder, elever, patienter och anhöriga.

Hot och våld mot tjänstemän kan få konsekvenser för demokratin

I undersökningen har cirka 1000 TCO-medlemmar, och en lika stor grupp förvärvsarbetande oavsett facklig tillhörighet, fått frågor som rör förekomsten av hot och våld riktat mot tjänstemän och vilka konsekvenser det kan få för demokratin.

I offentlig sektor är hat, hot och våld än vanligare, där svarar tre av tio att de utsatts. Bilden förstärks också i flera undersökningar från exempelvis Vårdförbundet, Vision och Finansförbundet. 

Detta är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Det kan även försvåra handläggningen och kompetensförsörjningen. Samtidigt är otillåten påverkan, som hot och våld är exempel på, ett demokratiskt problem. En tjänsteman som utsätts för hot kan känna sig tvingad att ge en person fördelar på felaktiga grunder, eller censurera sig själv. 

Det krävs nu ett stort och samlat politiskt krafttag mot hot och våld i arbetslivet. Men politikens svar är allt som oftast skärpta straff. TCO välkomnar de nya lagar som införts och att det finns förslag om skärpta straff som kan omfatta fler yrkesgrupper. Men helhetssynen har gått förlorad.

Därför vill TCO att regeringen tar fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet. Den bör innehålla en översikt över problemet ur flera olika perspektiv. Det är viktigt med delmål för att säkerställa allas rätt till ett arbetsliv fritt från hot, våld och trakasserier. En översyn bör göras av lagar och av resursfördelning till offentlig verksamhet, arbetsgivarens arbetsmiljöansvar samt kompetensutveckling. 

TCO har också konkreta förslag:

  • Arbetsmiljölagstiftningen måste förstärkas och förtydligas. Det råder i dag oklarhet kring i vilken mån hat och trakasserier i sociala medier från tredje person omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. 
  • Diskrimineringslagen måste omfatta trakasserier från tredje person. Arbetsgivarens ansvar bör utvidgas till att även omfatta sådant som anställda utsätts för av tredje person.
  • Delar av straffrätten bör stärkas. Till exempel bör det betraktas som en försvårande omständighet som höjer straffvärdet om en anställd har angripits i yrkesutövningen. 
  • Kränkningsersättningen måste höjas för den som drabbas av hot, våld eller trakasserier i tjänsten.
  • Erbjud en förbättrad och utökad statstjänstemannautbildning som även omfattar kommunala tjänstemän.  

Att kraftfullt motverka hot, våld och trakasserier är komplext. Det krävs ett uthålligt arbete där en bredd av aktörer och intressenter på såväl nationell som regional och lokal nivå aktivt deltar. Vi förväntar oss att regering och riksdag antar utmaningen att vända utvecklingen.

Therese Svanström, ordförande i TCO

Debattartikeln publicerades 4 juli hos Dagens samhälle

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten Hatad och hotad i demokratins tjänst belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström