Ta vara på distansrevolutionen!

Arbetsmiljö

Blogg

2021-08-18

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Vi vet också att många tjänstemän är med på tåget och vill fortsätta den utvecklingen på ett positivt sätt. Nio av tio tjänstemän som arbetat hemma vill fortsätta göra det minst någon dag i veckan. Det som nu behövs är att arbetsgivare och anställda samverkar på arbetsplatserna om former för att ta vara på de möjligheter som distansrevolutionen innebär. 

Frihet har i alla tider varit viktigt för människor. Den beteendevetenskapliga forskningen lyfter upp just självstyrning som en avgörande motivationsfaktor. Vi engagerar oss helt enkelt mer på jobbet när vi själva i hög grad bestämmer över vårt arbete. Trots det har många arbetsplatser kvar regler, rutiner och attityder från stämpelklockans tid. Att arbeta har fortsatt varit liktydigt med att fysiskt befinna sig inom den gemensamma arbetsplatsens väggar. 

En friare syn på den fysiska arbetsplatsen kan – rätt använd - fungera som en katalysator för ett mer välfungerande arbetsliv. Det är bra för de anställda, bra för arbetsgivarna och bra för både de privata företagens kunder och den offentliga sektorns brukare. Arbetsgivare och chefer behöver göra allt de kan för att i samarbete med anställda ta vara på möjligheterna och samtidigt klokt hantera utmaningarna. Några tankar från TCO för att skapa goda förutsättningar är att: 

Utvidga möjligheterna. Sjuksköterskor, lärare och poliser kommer alltid att behövas på vårdcentralerna, i klassrummen och på gator och torg. Men även dessa yrkesgrupper har skrivbordsarbete som kan utföras på distans.  

Utrusta medarbetarna. Anställda som jobbar mycket hemifrån behöver välfungerande it-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god distansarbetsmiljö.  

Förändra kontoren. Den gemensamma arbetsplatsen behöver utformas så att den lockar till möten och samtidigt erbjuder en välfungerande arbetsmiljö för den som inte kan eller vill arbeta hemifrån. Utrustning och lokaler behöver bli mer flexibla för att tillgodose många olika behov av både arbetsro och kreativt samspel. 

Bygg gemenskaperna. Trots att många trivs med att jobba hemifrån saknar en stor majoritet av tjänstemännen det sociala umgänget med arbetskamrater. Arbetsgemenskapen är för de allra flesta en helt avgörande hälsofaktor och en viktig källa till motivation och arbetsglädje. Alla arbetsgivare bör se över hur gemenskap, sammanhållning och kreativitet kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv. 

Motverka klyftorna. Kvinnor uppger i större utsträckning än män att distansarbetet har gjort det lättare att få ihop livspusslet. De positiva erfarenheterna av att arbeta på distans är vanligare bland kvinnor än bland män. Om distansarbetet leder till att kvinnor halkar efter på jobbet för att de tar ännu mer ansvar för hem och barn är det förstås ett bakslag för jämställdheten. Det är också viktigt att undvika att de som distansarbetar missgynnas när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet. 

Villkoren för livet efter distansrevolutionen skapas i dag. De bästa förutsättningarna för att alla ska vinna på förändringen uppstår när arbetsgivare och anställda samverkar. En sådan samverkan behöver ske över hela linjen, från informella samtal mellan medarbetare och chefer till utredningar och avtalsjusteringar på central nivå mellan arbetsmarknadens parter. 

TCO och medlemsförbunden tänker vara på tårna i det arbetet. Och utgår från att anställda, chefer och arbetsgivare också är det. För att förändring och frihet ska leda till förbättringar krävs ansvarstagande. Tillsammans skapar vi ett bra arbetsliv. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström