Arbetsrätt

Arbetsrätt

Artikel

Vi lever i en tid då arbetsmarknaden är under ständig utveckling, vilket också innebär förändringar i arbetsrätten. TCO arbetar kontinuerligt med att bevaka och påverka arbetsrättsliga frågor som exempelvis anställningsskydd, arbetsvillkor för atypiskt anlitade, integritet i arbetslivet och diskriminering.

Utöver det övergripande arbetet för ett välfungerande arbetsrättsligt system, jobbar TCO med mer specifika frågor för att skydda arbetstagares rättigheter i det föränderliga arbetslivet.

Några av TCO:s prioriterade frågor på arbetsrättsområdet

  • Förstärk skyddet för arbetstagares personliga integritet. TCO anser att det finns ett stort behov av en arbetsrättslig lag som ger skydd mot kränkningar av arbetstagares integritet och som är skadeståndssanktionerad. En sådan lag bör till exempel ta upp kontroll och övervakning av arbetstid och prestation, sociala medier, anhöriguppgifter kontroller vid rekrytering med mera. Lagen bör gälla både privat och offentlig sektor och ska kunna preciseras och kompletteras genom kollektivavtal.
  • Inför en arbetsrättslig lag mot mobbning i arbetslivet. Det är viktigt att jobba förebyggande så att kränkningar och mobbning inte uppstår. Men om sådana kränkande handlingar ändå förekommer så finns det klara brister i det nuvarande regelverket. Det behövs fler åtgärder för att få bukt med mobbning i arbetslivet. TCO anser att det behövs en ny lag som gör arbetsgivaren skyldig att dels utreda och åtgärda mobbning på arbetsplatsen, dels ekonomiskt kompensera den arbetstagare som drabbas.
  • Värna arbetstagares och fackföreningars rättigheter i samband med gränsöverskridande förfaranden och när nya bolagsformer skapas. TCO arbetar aktivt med frågor om nya europeiska bolagsformer och nya former för europeiskt arbetstagarinflytande.
  • Fortsatt arbete med att underlätta för visselblåsare. En ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (så kallade visselblåsare) trädde i kraft 2021. Lagen fyller en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle, som en förstärkning av yttrandefriheten. Den bygger på ett ambitiöst och komplext EU-direktiv som kan vara svårt att arbeta med lokalt. TCO har därför tagit fram en digital handbok som ska fungera som stöd för både potentiella visselblåsare och fackliga företrädare.

Arbetsrättens historia

När grunden för dagens svenska lagstiftade arbetsrätt lades på 70-talet var de främsta målen att stärka anställningsskyddet, förbättra arbetsmiljön samt att ge anställda och deras fackliga organisationer inflytande på arbetsplatserna. Därefter har dessa lagar ändrats och anpassats efter utvecklingen på arbetsmarknaden. Dessutom har en rad nya lagar tillkommit. I början av 1980-talet fick Sverige en jämställdhetslag, vilket gav rättsliga ramar för ett aktivt jämställdhetsarbete i arbetslivet.

EU påverkar arbetsrätten i Sverige

Sedan 90-talet är EU:s gemensamma, arbetsrättsliga regelverk en del av svensk lagstiftning, vilket inneburit en stor förändring. Det har bland annat inneburit ett förstärkt anställningsskydd vid vissa byten av arbetsgivare och att vi nu har en diskrimineringslag med ett mer omfattande skydd än tidigare. EU-rätten innehåller även regler om arbetsvillkor för och förbud mot diskriminering vid atypiska anlitandeformer, bland annat i de så kallade visstids- och arbetsvillkorsdirektiven. Atypiska anlitandeformer är alla typer av anställningar eller anlitande som avviker från huvudregeln på svensk arbetsmarknad, det vill säga att anställningar ska gälla tillsvidare. TCO arbetade i många år för att förändra de svenska reglerna för visstidsanställningar som ansågs strida mot EU:s visstidsdirektiv. Det ledde till att riksdagen 2016 beslutade om en skärpning av reglerna. På senare tid har det på EU-nivå bland annat lagts fram förslag om reglering av arbetsvillkoren inom den så kallade plattformsekonomin.

Vill du veta vilka mer frågor inom EU-området TCO arbetar med hittar du det här. 

TCO står bakom EU:s sociala pelare, som har som ett av sina syften att stärka arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden. Den utgör en viktig politisk kompass och visar på behovet av att ekonomisk politik och sociala hänsyn måste gå hand i hand. Men eftersom EU-ländernas arbetsmarknadsmodeller ser så pass olika ut är det i första hand varje medlemsland själv som har de verktyg som krävs för att förverkliga målen i den sociala pelaren.

TCO anser att EU-lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet ska vara minimiregler och att det lämnas utrymme för reglering i kollektivavtal. Därför ser vi med viss oro på att den EU-lagstiftning som finns och föreslås ibland går längre än de svenska arbetsmarknadsparterna önskar, och inte alltid tar tillräcklig hänsyn till de olika nationella arbetsmarknadsmodellerna. 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar nationellt och internationellt för att värna partsmodellen.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg

Bild på Jens Lidén

Jurist

Jens Lidén

Prenumerera på alla våra nyheter inom arbetsrätt

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt inom arbetsrätt? Lämna din mejladress här.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter med stöd av ett berättigat intresse. Läs mer om vår hantering här.

Mer om arbetsrätt

Här hittar du allt vårt material om arbetsrätt, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.