Hatad och hotad i demokratins tjänst 2 – Hot och våld mot tjänstemän i offentlig sektor

Demokrati

Rapport

2023-06-20

Listan över hur tjänstemän i offentlig sektor drabbas av hat, hot och våld i tjänsten kan göras lång. När syftet är att påverka beslut eller handläggning kallas det för otillåten påverkan. Det är ett stort problem för samhället och ett hot mot demokratin. I den här rapporten går vi igenom hur vanligt det är att drabbas av hat, hot eller våld på jobbet, samt vad som krävs för att vända utvecklingen.

Hat, hot och våld drabbar tjänstemän i såväl privat som offentlig sektor. Denna rapport fokuserar på de offentligt anställda tjänstemännen, som är de som är mest utsatta. 
Rapporten visar att:

  • Nästan var fjärde tjänsteman i offentlig sektor har utsatts för hat, hot eller våld från tredje person de senaste fem åren.
  • Närmare hälften uppger att en nära kollega har utsatts under samma period.
  • Av de tjänstemän som har blivit utsatta för hat, hot och våld har mer än hälften råkat ut för direkta hot på jobbet.
  • Var fjärde har fått hot eller hat via mejl. Var femte har upplevt fysiskt våld i form av knuffar och slag eller liknande.
  • Av de som utsatts svarar tre av tio att det fått följder för det egna arbetet och dess utförande. Den vanligaste följden är att tjänstemannen inte vill handlägga ärenden ensam.

TCO har i en tidigare rapport visat att hat, hot och våld drabbar TCO-förbundens medlemmar både i privat och offentlig sektor. I denna rapport fokuserar vi på de offentliganställda tjänstemännen som är de som är mest drabbade. 

Vad kan det vara för hot och våld? 

En djurskyddskontrollant vid Länsstyrelsen får begravningsblommor och trakasseras utanför sitt hem. En kommundirektör hotas och trakasseras och säger till slut upp sig. En ambulanssjuksköterska tvingas ge sig ut i situationer där någon kan stå bakom en dörr med en kniv och tvingas ibland avstå från att hjälpa svårt skadade patienter på grund av hot och våld.

Det är exempel på vad offentliganställda tjänstemän utsätts för i sin yrkesroll. 

Offentliganställda tjänstemän arbetar i demokratins tjänst och ska tillämpa och upprätthålla grundläggande demokratiska principer. Det kan innebära att opartiska och sakliga beslut fattas vid utförande av myndigheternas uppdrag. Om hot, våld och trakasserier mot tjänstemännen tillåts breda ut sig kan det riskera att skada människors tillit till rättssamhället och till våra demokratiska institutioner.

9 av 10 yrkesverksamma tycker att hat, hot och våld som riktas mot tjänstemän är ett hot mot demokratin. 

Ambulanssjuksköterskan Luis: Jag blir rädd, men måste ändå jobba

Utvecklingen måste vända

För att vända utvecklingen behövs lagstiftningsåtgärder och andra insatser på flera olika områden. Det handlar om en översyn av exempelvis arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagstiftning och straffrättslig lagstiftning, tillsammans med frågor om bland annat resursfördelning till statlig och kommunal verksamhet, arbetsgivaransvar och kompetensutveckling.

Inför en nationell strategi mot hot och våld i arbetslivet

Det krävs ett stort och samlat politiskt krafttag för att vända den oroväckande utvecklingen. TCO uppmanar därför regeringen att ta fram en heltäckande nationell strategi mot hat, hot och våld i arbetslivet. 

Läs rapporten

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg