Internationellt fackligt arbete

Internationellt

Artikel

Solidaritet mellan arbetstagare världen över är det som driver TCO:s internationella engagemang. Alla människor har rätt till arbete med goda villkor och ska kunna förena arbete och familjeliv. När en arbetstagares fackliga rättigheter kränks någonstans i världen så är det en angelägenhet för alla arbetstagare.

  • Rätten till föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt. Dessa är grundläggande mänskliga rättigheter. De är också nödvändiga för uppfyllandet av andra rättigheter samt för att arbetstagare ska kunna förbättra livssituationen för sig själva och sina familjer. Dessa rättigheter är en viktig förutsättning för att fackliga organisationer ska kunna bidra i postkonfliktsituationer och i länders övergång till demokrati. 
  • Organisering. Ett viktigt mål är att fler arbetstagare ska kunna och vilja organisera sig fackligt. Facket är världens största sociala rörelse och världsfacket IFS representerar nära 200 miljoner medlemmar i 163 länder och territorier världen över. Trots det behöver fler få rätt och möjlighet att organisera sig. TCO bedriver bland annat ett projekt tillsammans med LO, där våra lokala partner organiserar studiecirklar för att öka organisationsgraden på arbetsplatser i en rad afrikanska länder. 
  • Jämställdhet. TCO:s internationella jämställdhetsarbete handlar bland annat om att motverka diskriminering av kvinnor och andra utsatta grupper i arbetslivet. Det handlar även om vikten av jämställda fackliga strukturer och en politik som gynnar ett jämställt arbetsliv. 
  • En rättvis klimatomställning. Klimatfrågan berör oss alla, i Sverige och världen över. Således är svaret såväl lokalt som globalt. Internationellt arbetar TCO med att driva på politiken för att realisera Parisavtalets målsättningar om en rättvis omställning. Det arbetet sker på nationell, nordisk, europeisk och global nivå. Det kräver i sin tur att arbetstagare är involverade på alla nivåer i de dialoger som förs och i de beslut som fattas, för att möjliggöra övergången till ett koldioxidneutralt samhälle. 

Kärnan i TCO:s internationella arbete är att verka för att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras, skyddas och uppfylls. I grunden handlar det internationella arbetet om samma saker som det nationella: att öka respekten för alla människors lika värde och rätt samt att stärka den fackliga organiseringen och de fackliga rättigheterna.  

TCO:s internationella samarbeten

Union to Union

Merparten av det fackliga utvecklingsarbetet sker genom Union to Union, som är TCO:s, LO:s och Sacos organisation för utvecklingssamarbete. Det fackliga utvecklingssamarbetet är avgörande. Det handlar om att stärka arbetstagares rättigheter, till exempel rättigheterna till fri organisering och kollektiva förhandlingar, och förbättra arbets- och levnadsvillkoren i de länder vi verkar. Det handlar också om att svenska företag och konsumenter ska kunna verka på en marknad baserad på rättvis konkurrens, och kunna leva upp till de målsättningar och krav som ställs – bland annat genom EU:s handelsavtal och annan relevant lagstiftning som reglerar leverantörskedjorna.

Världsfacket IFS

Internationella fackliga samorganisationen IFS (ITUC), även kallad Världsfacket, är en viktig organisation för fackliga rättigheter globalt. TCO är medlem i IFS liksom fler än 300 andra centralorganisationer i den fria fackföreningsrörelsen över hela världen. Världsfacket arbetar med att främja och försvara arbetstagares rättigheter och deras intressen genom fackliga samarbeten, globala kampanjer. IFS bedriver också opinionsbildning gentemot de stora globala institutionerna, som FN och i synnerhet dess särskilda arbetlivsorganisation ILO, Världshandelsorganisationen, G20-länderna och COP bland flera.

TCO stödjer IFS:s arbete bland annat genom att varje år publicera det senaste rättighetsindexet, Global Rights Index. Indexet mäter hur mänskliga rättigheter i arbetslivet efterlevs i världens länder och sätter ljus på de länder där rättigheterna kränks. 

ILO

TCO deltar i det arbete som sker inom ramarna för FN:s arbetslivsorganisation ILO, International Labour Organization. ILO utvecklar och övervakar genomförandet av konventioner och andra instrument som säkerställer rättigheter i arbetslivet. ILO:s kärnkonventioner är grundläggande mänskliga rättigheter som gäller för alla, alltid, och är en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Konventionerna är en grundbult i TCO:s internationella arbete. 

OECD och TUAC

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), är en tongivande internationell organisation med stor påverkan på flera relevanta områden, däribland ekonomin och klimat- och biståndspolitiken. Utifrån dessa perspektiv är TCO en engagerad medlem i OECD:s fackliga rådgivande kommitté TUAC (Trade Union Advisory Committee), som även arbetar mot G7-länderna.

I syfte att främja hållbara leverantörskedjor arbetar TCO även med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och har en plats i den nationella kontaktpunkten för dessa. Den är lokaliserad på Utrikesdepartementet med representanter för såväl regeringen som arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen.

EU-politik

Sveriges och EU:s politik för utvecklingssamarbete är ett viktigt verktyg för att förverkliga de fackliga målen. Ytterligare ett sätt är att inom Världshandelsorganisationen och i EU:s förhandlingar om frihandelsavtal ställa tuffa krav på handelspartners att fullt ut respektera ILO:s kärnkonventioner. På så sätt kan frihandel och globalisering bli ett effektivt sätt att stärka arbetstagares rättigheter.

Här kan du läsa mer om hur TCO arbetar med EU-frågor

Norden, Nordiska ministerrådet och NFS

De nordiska länderna samordnar sig på flera sätt på global nivå och inom olika politikområden, bland annat genom Nordiska ministerrådet. Ministerrådet arbetar även med och gentemot de nordiska länderna inom flera politikområden som är relevanta för TCO, däribland i frågor om arbetsliv, jämställdhet, utbildning och klimat. Särskilt viktigt i nordiska sammanhang är rörligheten på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och de avtal och samarbeten som styr denna. Det handlar bland annat om överenskommelsen om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och den nordiska passunionen.

För den fackliga samordningen i Norden är NFS, Nordens fackliga samorganisation, en hörnsten. Där samlas TCO tillsammans med övriga centralorganisationer i Norden för att bland annat påverka Nordiska ministerrådet och främja nordiskt fackligt inflytande i bland annat ILO.

TCO:s stöd till Ukraina

TCO fördömer kraftfullt Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina. Invasionen är ett flagrant brott mot internationell rätt och Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Vi kräver att alla ryska styrkor lämnar Ukraina omedelbart. För att visa Ukraina vårt stöd har TCO gjort flera saker, här hittar du dem samlade.

Bild på José Pérez Johansson

Internationell sekreterare

José Pérez Johansson

Prenumerera på alla våra internationella nyheter

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar någon ny internationell nyhet? Lämna din mejladress här.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter med stöd av ett berättigat intresse. Läs mer om vår hantering här.

Så jobbar TCO med internationella fackliga frågor

Här hittar du allt material om vårt internationella arbete, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.