Föräldrapenning och föräldraledighet under barnens två första år

Jämställdhet

Artikel

När man räknar in både betald och obetald föräldraledighet är kvinnor i snitt borta från arbetet mer än ett år under ett barns två första år. Det är drygt nio månader mer än männen. Det kan påverka kvinnors karriär, inkomst och i slutändan även pension negativt.

I TCO:s rapport Föräldraledighet under barnens två första år (2023) har vi undersökt föräldraledigheten under barnens två första år, då den största delen av föräldraledigheten tas ut. Med hjälp av nya beräkningar på statistik och skattningar från Försäkringskassan kan vi studera både obetald och betald föräldraledighet och ge en bredare bild av hur ansvaret för föräldraledigheten skiljer sig mellan män och kvinnor. Läs mer om hur beräkningarna är gjorda längre ner på den här sidan.

Föräldraledigheten mer ojämställd än vad som syns i uttaget av föräldrapenning

För det första kan vi konstatera att den totala föräldraledigheten under barnens två första år är mer ojämställd än vad föräldrapenninguttaget visar.

Mammor med ett barn som är född 2019, tog ut föräldrapenning under i genomsnitt 8,6 månader under barnets två första år. Pappor till samma barn tog ut föräldrapenning under i genomsnitt 2,4 månader under de två första åren. Utöver detta tar kvinnor ut en betydligt större andel av den obetalda föräldraledigheten än män. För samma period var kvinnor hemma 4,2 månader utan att ta ur föräldrapenning, för män var det 1 månad.

Mätt i månader var kvinnor i genomsnitt borta från arbetet på grund av betald och obetald föräldraledighet i 12,7 månader under barnens två första år, för barn födda 2019. Motsvarande siffra för män var 3,4 månader.

Det betyder att beräkningarna visar att kvinnors genomsnittliga obetalda föräldraledighet är längre än männens genomsnittliga totala föräldraledighet under barnens två första år. 

Negativa konsekvenser för kvinnor att inte dela lika

En kvinna är alltså i genomsnitt borta från jobbet 12,7 månader de första två åren efter att hon fått barn. En kvinna som får tre barn under en sexårsperiod kommer i genomsnitt att vara frånvarande från arbetet i tre år och två månader, det vill säga mer än halva sexårsperioden. Pappan till samma barn kommer i genomsnitt vara föräldraledig lite drygt tio månader, uppdelat på tre perioder. Det är lätt att förstå att föräldraledigheten innebär en större påverkan på kvinnors arbetsliv än mäns.

Att kvinnor är borta från jobbet i långa och sammanhängande perioder har direkt påverkan på det fortsatta arbetslivet, vad gäller karriärmöjligheter, benägenhet att jobba deltid med mera. Detta påverkar kvinnors löneutveckling, inkomstutveckling, karriär och pension negativt. 

För att bryta den här utvecklingen har TCO flera förslag, som både handlar om politiska reformer och att förändra normer.

Fokus för TCO:s arbete på jämställdhetsområdet är att öka den ekonomiska jämställdheten och minska arbetstidsgapet mellan kvinnor och män. Ett av våra huvudargument är att föräldraförsäkringen måste reformeras så att den tydligare signalerar att målet är jämställt föräldraskap. Läs om TCO:s förslag för föräldraförsäkringen.

Så har vi räknat

  • Försäkringskassan samlar statistik kring hur många föräldrapenningdagar som varje individ tar ut. Statistiken över föräldrapenningdagar visar dock inte hur länge föräldrar faktiskt är hemma och borta från arbetet totalt sett, eftersom man kan vara föräldraledig utan att ta ut föräldrapenning.
  • Försäkringskassan gör skattningar av den totala föräldraledighetens längd under barnens två första år med utgångspunkt i detaljerad statistik om föräldrars föräldrapenninguttag (episoddata) och vissa antaganden kring uttagsmönstret.
  • Genom att kombinera Försäkringskassans skattade uppgifter om obetald föräldraledighet med myndighetens heltäckande statistik över uttagna föräldrapenningdagar efter barnets ålder, kan vi beräkna hur många månader totalt som kvinnor och män i genomsnitt är borta från arbetet på grund av föräldraledighet under barnens två första år.

För ytterligare information om hur vi räknat, se rapporten Föräldraledighet under barnens två första år.

Betald och obetald föräldraledighet på regional nivå

Vi har även beräknat längden på den obetalda och betalda föräldraledigheten på regional nivå. Samma mönster framträder i alla län i Sverige. I alla län är kvinnors obetalda föräldraledighet längre än männens totala föräldraledighet vilket betyder att den totala föräldraledigheten är mer ojämställd än föräldrapenningsuttaget visar.

Pappa hjälper en yngre dotter med läxa vid köksbodet. Han har ett mindre barn i knät.

Så vill TCO förändra föräldraförsäkringen

TCO tycker att det är viktigt både för den ekonomiska jämställdheten och jämställdheten på arbetsmarknaden med reformer som gör att kvinnor och män delar mer lika på föräldraledigheten.

Mamma utomhus skjuter ett mindre barn i en sittvagn.

Rapport: Föräldraledighet under barnens första två år

I rapporten går vi igenom mer detaljerat hur vi räknat och skattat föräldraledigheten för män och kvinnor. 

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell