TCO:s förslag för föräldraförsäkringen

Jämställdhet

Artikel

För att vi ska nå målet om ekonomisk jämställdhet ser TCO behov av reformer så att föräldraförsäkringens regelverk tydligare signalerar att målet är jämställt föräldraskap.

  • Styr uttaget av så att de allra flesta av föräldrapenningdagarna ska tas ut under barnens första tre år. TCO anser att de 390 dagarna med inkomstrelaterad ersättning bör tas ut under barnets första tre år.

  • Tredela dessa dagar, så att 130 dagar får tas ut av ena föräldern, 130 dagar får tas ut av den andra föräldern och 130 dagar får fördelas fritt mellan föräldrarna för barn med två vårdnadshavare.

  • Höj ersättningen på de 90 så kallade lägstanivådagarna som idag ger 180 kronor om dagen så att även de dagarna ger inkomstrelaterad ersättning. Då får fler föräldrarna reella möjligheter att faktiskt använda dem. Knyt samtidigt hälften av dessa dagar till respektive förälder för barn som har två vårdnadshavare.

  • Styr uttaget så att föräldrar kan ta ut 10 dagar per barn och år under barnens uppväxt när barnen är mellan 3 och 12 år för att få ihop livspusslet. Det blir fem dagar per barn och år för vardera föräldern för barn med två vårdnadshavare.

Forskning visar att dagens sneda fördelning av föräldraledighet leder till inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Forskning visar också att normer på arbetsplatserna är styrande för kvinnors och mäns val av föräldraledighet. Föräldraförsäkringens regelverk gör det möjligt för föräldrapar att välja en jämställd fördelning av föräldrapenningdagarna, men när normerna är styrande kan man fråga sig hur fritt föräldrarnas val egentligen är.

Dags för tredelning av föräldraförsäkringen

Tiden borde vara mogen för en tredelning av föräldraförsäkringen, så att en tredjedel av föräldrapenningdagarna får tas ut av vardera föräldern och en tredjedel fördelas fritt mellan föräldrarna. Den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen infördes 2016 och det är dags att ta nästa steg.

De 390 dagarna med inkomstrelaterad ersättning bör därutöver styras till att tas ut under barnets första tre år då fördelningen är som mest ojämställd när barnen är små.

Med dessa förslag nås en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten genom ökad styrning av föräldrapenningdagarna, vilket har den stora fördelen att reformeringen inte samtidigt för med sig stora utgiftsökningar för staten.

Bättre stöd för att få ihop livspusslet under barnens uppväxt 

TCO ser behov av stöd för alla föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt för ökad jämställdhet och ett på sikt minskat behov av deltidsarbete av omsorgsskäl som idag oftast kvinnorna står för. TCO menar att ett sådant stöd är möjligt inom ramen för föräldraförsäkringen, genom vissa justeringar.

TCO anser att de 90 dagarna inom föräldraförsäkringen med låg ersättning (de 90 så kallade lägstanivådagarna som ger 180 kronor om dagen) bör styras om till att användas tio om året när barnen är 3-12 år. Det blir fem dagar per förälder för barn som har två vårdnadshavare. Ersättningen bör vara 80 procent av inkomsten så att alla män och kvinnor har reell möjlighet att ta ut dessa dagar.

Det är inte fråga om några ”nya” lediga dagar, utan en smartare användning av de dagar som redan finns inom föräldraförsäkringen.

Ekonomiska incitament räcker inte hela vägen 

Ökad styrning gillas inte av alla, utan många värnar om den individuella valfriheten. Kan man använda ekonomiska incitament i stället för ökad styrning?

Från vårt perspektiv kan ekonomiska incitament fungera som påverkan mot ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen, men endast på marginalen och troligtvis inte för alla. Vår bedömning är att reformer som uppmuntrar föräldrar att dela mer lika kan bidra till att steg tas mot en mer jämställd fördelning, men att det inte räcker för att nå hela vägen fram. Avgörande är också att ekonomiska incitament konstrueras på ett tydligt och smart sätt för att de ska fungera, gärna med inslag av nudging.

Ett av TCO:s förslag är att införa en bonus i form av en skattefri klumpsumma som betalas ut automatiskt på barnets tvåårsdag till de föräldrapar som har delat lika fram till dess. En sådan reform har nackdelen att den medför utgifter för statsbudgeten, vilket en ökning av antalet reserverade dagar inte gör på samma sätt. 

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell

Mamma utomhus skjuter ett mindre barn i en sittvagn.

Föräldraledighet och livspussel

I den här rapporten från 2018 beskrivs förslag till förändringar inom föräldraförsäkringen för att öka jämställdheten och få kvinnor och män att dela mer lika på föräldraledigheten.

Pappa som bär ett lugnt mindre barn i famnen i hemmet.

Föräldrapenning och föräldraledighet under barnens två första år

När man räknar in både betald och obetald föräldraledighet är kvinnor i snitt borta från arbetet mer än ett år under ett barns två första år. Det är drygt nio månader mer än männen.