Regeringen måste föra en tydlig svensk linje i EU

Omställning, EU

Debattartikel

2022-01-25

Vi har ett tydligt budskap till regeringen om vad som bör utgöra kärnan i Sveriges EU-arbete under året. Ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus. Det skriver Therese Svanström, ordförande TCO​ i en debattartikel på Europaportalen.

  1. Stödet till EU är starkt i Sverige och under pandemin har vi sett hur viktigt samarbetet i EU är. 
  2. Vi får dock inte slå oss till ro med detta utan det finns några frågor som TCO anser måste finnas med i debatten. 
  3. Det handlar bland annat om att återupprätta den fria rörligheten, sätta fokus på kompetensutveckling, göra arbetesmarknaden i EU mer jämställd, se till att inga lagförslag som hotar kollektivavtal och partsmodellen läggs fram samt att värna rättstaten och demokratin. 

Stödet för att Sverige är med i EU ligger sedan ett par år på den högsta nivån någonsin. Och det är inte förvånande. Flera hundra tusen jobb i Sverige är kopplade till handel med andra medlemsländer, vilket bidrar till tillväxt och välfärd här hemma. När EU:s Eurobarometer frågar svenskarna om de viktigaste frågorna för EU just nu hamnar klimatet och ekonomin högst på listan – områden där vi ser att Europasamarbetet verkligen kan göra skillnad.

Samtidigt har vi sett hur viktigt EU varit under pandemin. Ett gemensamt vaccinbevis har snabbt tagits fram, vaccin och skyddsutrustning har handlats upp gemensamt. Dessutom har EU lyckats enas om kraftfulla investeringar för återhämtning av ekonomin.

Men att stödet för EU är högt i Sverige innebär inte att vi kan slå oss till ro. Idag står Europasamarbetet inför fortsatt stora utmaningar. En handlar om hur EU kan bidra till att stärka vår gemensamma säkerhet och bidra till att slå vakt om demokratin i vår omvärld. Den frågan lär naturligt stå i fokus när riksdagen idag samlas till debatt om regeringens EU-prioriteringar.

Men det finns också en rad andra frågor som behöver finnas med i debatten, och där TCO anser att regeringen måste föra en tydlig svensk linje i EU.

Återupprätta den fria rörligheten

Brist på arbetskraft och rätt kompetens är den största utmaningen på arbetsmarknaden i många EU-länder. Att den fria rörligheten fungerar är därför avgörande för att nya jobb ska växa fram och välfärden fungera. Men under pandemin har de öppna gränserna ersatts av ett lappverk av inreserestriktioner, som begränsat möjligheten till rörlighet över gränserna. Enligt en undersökning från i höstas tror över 60 procent av TCO-förbundens medlemmar att gränskontroller och inreseförbud bidragit till att vi vill röra oss mindre i Europa. Därför är det viktigt att samordnade regler återigen kommer på plats så att gränsarbete och arbetspendling fungerar, även vid en pandemi.

Fokus på kompetensutveckling

Ska vi lyckas med omställningen till en klimatneutral och digital ekonomi krävs att Europas arbetstagare hänger med när gamla jobb ersätts med nya. I handlingsplanen för den sociala pelaren har EU slagit fast att 60 procent av EU:s vuxna befolkning ska delta i vidareutbildning varje år. Ska det bli verklighet krävs precis som här hemma att EU-länderna bygger ut system för vidareutbildning och kompetensutveckling, men också stärker samverkan mellan fack och arbetsgivare.

Jämställd arbetsmarknad i Europa

Idag är det jämställt på toppen i EU:s beslutande organ -men så är inte läget på arbetsmarknaden i Europa. Enligt siffror från Eurofound innebär jämställdhetsgapet på EU:s arbetsmarknad en förlust på 3600 miljarder kronor varje år, och kompetensbristen gör behovet av en jämställd arbetsmarknad än mer akut. I många EU-länder behövs utbyggd förskola, äldreomsorg och förändrade skatteregler som gör det lönsamt och möjligt för kvinnor att yrkesarbeta. Här bör EU göra tydliga rekommendationer till medlemsländerna så att reformer genomförs.

Mer kollektivavtal och partssamverkan

Just nu ligger flera lagförslag på bordet om EU-reglering inom det sociala området, förslag på olika sätt utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. För TCO är arbetet för bättre arbetsvillkor helt centralt, men gemensam lagstiftning är inte vägen framåt i ett Europa där modeller för lönebildning och andra frågor på arbetsmarknaden kraftigt skiljer sig åt. EU bör i stället göra betydligt mer för att stärka partssamverkan och stötta möjligheter till kollektivavtalsförhandlingar kring omställning och arbetsvillkor runt om i Europa. I de fall EU-kommissionen lägger fram lagförslag på arbetsmarknadsområdet måste välfungerande partsmodeller som den svenska respekteras fullt ut.

Värna rättsstaten och demokratin

Idag ser vi hur EU-länder som Polen och Ungern aktivt diskriminerar HBTQ-personer, underminerar demokratin och agerar i strid med rättsstatens principer. EU måste vid varje given tidpunkt bevaka och se till att medlemsländerna upprätthåller och efterlever grundläggande värden. Det är utmärkt att EU-kommissionen nu håller inne medel från återhämtningsfonden till Ungern och Polen, och den principen måste gälla i samtliga fall där grundläggande värden inte respekteras.

TCO har ett tydligt budskap till regeringen om vad som bör utgöra kärnan i Sveriges EU-arbete under året. Ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus.

Therese Svanström, ordförande TCO

Artikeln på Europaportalen.se

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström