Det behöver löna sig att arbeta för sin pension!

Pension

Blogg

2022-04-11

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Vi lever allt längre

Dagens allmänna pensionssystem uppfyller högt ställda krav på stabilitet, förutsägbarhet och legitimitet. Systemet bör grundas på breda politiska överenskommelser i pensionsgruppen samt vara autonomt och åtskilt från statsbudgeten. Att det är generellt, könsneutralt och att lika inkomst och inkomsthistorik ger lika pension bidrar till dess legitimitet. Men befolkningens förväntade livslängd har ökat betydligt mer än som prognoserats och därför kommer det samlade pensionskapitalet att behöva räcka under längre tid. Därigenom blir den månadsvis utbetalade pensionen lägre.

Pensionsavgiften måste höjas

Pensionsrätternas värde – och därmed också pensionsavgiften – behöver därför höjas från dagens 17,21 till 18,5 procent av inkomsten. Avgiftshöjningen behöver finansieras på sätt som bevarar pensionssystemets autonomi och åtskillnad från statsbudgeten, det vill säga inte via årligen beslutade budgetanslag.

För att inte de låg- och medelinkomsttagare vars pension till någon del består av grundskydd – garantipension och bostadstillägg – ska missgynnas när inkomstpensionen höjs, föreslår TCO att de får behålla grundskyddet ograverat. Garantipension och bostadstillägg kvittas alltså inte mot höjd inkomstpension. Därmed bevaras den tidigare fördelningsprofilen och respektavståndet ökar motsvarande ökningen av inkomstpensionen.

Tillägg kan göra att arbete inte lönar sig

Tillägg till pensionen utanför systemet, utan motsvarande anpassning av inkomstpensionen och som finansieras sker via budgetanslag, minskar den del av pensionssystemet som är avskild från årliga beslut om budgeten. Därmed minskar även systemets stabilitet och förutsägbarhet. Om tillägget skapar en osäkerhet om ifall arbete lönar sig för pensionen, riskerar det också att få negativ effekt på individers beslut i valet mellan att arbeta längre och att gå i pension tidigare.

Vi måste fortsätta satsa på arbetsmiljön 

Men även om pensionen ökar till följd av en avgiftshöjning, behövs fortsatta satsningar på arbetsmiljön och möjligheterna till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning. Detta är av stor betydelse, för att så många som möjligt ska kunna, vilja och orka förlänga sitt arbetsliv på ett hållbart sätt, för att på så sätt skapa sig en högre pension.

Det är kombinationen av ett långsiktigt hållbart arbetsliv och ett förstärkt pensionssystem med bevarande av dess stabilitet och incitament till arbete, som kan bidra till att skapa långsiktigt tillräckliga pensioner och en tilltro till det allmänna pensionssystemet.

 

Inför vårbudgeten - stärk Sveriges motståndskraft

I vårbudgeten och den kommande valrörelsen vill TCO se långsiktiga lösningar för Sverige. 

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström
Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana