En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Pension

Remissvar

2020-06-24

TCO anser att Finansdepartementets förslag är bra och huvudsakligen tillmötesgår de krav som arbetsmarknadens parter tidigare framfört.

Men TCO anser samtidigt att förslaget i vissa delar behöver förtydligas för att undvika osäkerhet vid tillämpningen och för att underlätta för arbetsmarknadens parter att förhandla och administrera de kollektivavtalade försäkringarna.

Avtalsfrihet för parterna gällande informationsgivning

Förslaget bör tydliggöras så att det framgår att avtalsfriheten enligt de föreslagna bestämmelserna också innebär att parterna övertar ansvaret för informationsgivningen. Det är viktigt att parterna och de, som av parterna tilldelas ansvaret för informationsgivningen, kan bedriva denna verksamhet självständigt i den utsträckning som följer av parternas överenskommelser. Det bör därför framgå av lag, eller, om det bedöms vara tillräckligt, av motiven till lagbestämmelserna, att den informationsgivning som parterna kommit överens om, inte ska anses vara utlagd verksamhet från de tjänstepensionsföretag som förvaltar de kollektivavtalade tjänstepensionerna.

Enhetliga regler för informationsgivning

TCO anser att regleringen av parternas frihet att avtala och företagens möjligheter att ingå avtal om informationsgivning bör vara densamma oavsett bolagsform. I Finansinspektionens informationsföreskrifter för försäkringsföretag, FFFS 2011:39, anges att försäkringsföretag kan avtala med kollektivavtalsparter eller andra, som kan anses företräda försäkringstagarna, om vilken information som ska lämnas och hur och av vem, för andra kollektivavtalsgrundade försäkringar eller gruppförsäkringar. Denna avtalsfrihet omfattar andra avtal som arbetsrättsligt sett är att betrakta som kollektivavtal utöver de avtal som i försäkringsavtalslagen definierats som kollektivavtal.

En sådan bestämmelse avseende tjänstepensionsföretag saknas i promemorian. Därmed kommer regleringen av informationsgivningen att vara olika för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär en begränsning av avtalsfriheten genom att inte samtliga kollektivavtal omfattas när tjänstepensionsföretag förvaltar kollektivavtalade tjänstepensioner.

Informationsgivningen kompliceras genom att skilda hänsyn måste tas beroende på associationsformen hos det företag som förvaltar de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Det kan heller inte anses önskvärt utifrån ett förmånstagar- eller försäkringstagarperspektiv att informationsgivningen är reglerad på olika sätt för olika företagsformer.

 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana