Ett bättre premiepensionssystem

Pension

Remissvar

2020-02-26

TCO instämmer med utredningens uppfattning att premiepensionssystemet är en del av socialförsäkringen och att detta bör vara styrande för det mål som föreslås, att leverera en så bra försäkring som möjligt, med enbart pensionsspararnas och pensionärernas intressen i fokus.

Andra intressen kan beaktas, förutsatt att de inte är till nackdel för pensionssparare eller pensionärer.
 
Staten har ett ansvar för att systemets utformning är förenlig med målet, att risknivån ger möjlighet till långsiktigt god avkastning, samtidigt som risken för kraftiga förändringar av pensionsbeloppen begränsas.
 
TCO anser liksom utredningen att det är rimligt att utgå från att premiepensionssystemet ska vara ett pensionssparande av hög kvalitet som ger förutsättningar för en trygg pension och där avkastningen under spartiden är tydligt högre än utvecklingen av inkomstindex, dock utan garantier, medan under utbetalningstiden lägre svängningar i kursen prioriteras.
  
TCO instämmer i utredningens uppfattning, att antalet fonder på fondtorget behöver minskas och att fonderna på fondtorget behöver genomgå noggrann granskning och kontroll, såväl vid inträdet på fondtorget, som löpande.
 
TCO instämmer också i att premiepensionssystemet ska ge rätt till valfrihet, så att sparare och pensionärer har möjlighet att påverka risknivån och placeringsinriktningen. 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana