Förbättrat grundskydd för pensionärer

Pension

Remissvar

2019-04-11

TCO har fått promemorian Förbättrat grundskydd till pensionärer på remiss. TCO anser att ambitionen att förstärka grundskyddet är bra. Det är viktigt att vi har ett grundskydd på rimlig nivå, som finns för alla som vid en viss ålder saknar egen tillräcklig försörjningsförmåga. Det är också bra att promemorian tittar på alla delarna i grundskyddet.

TCO tillstyrker att garantipensionen höjs eftersom den har halkat efter och behöver vara på en rimlig nivå. Men TCO ställer sig tveksamt till promemorians förslag om fortsatt prisindexering. Om syftet med höjd garantipension är att stärka ekonomin för alla med garantipension och minska inkomstgapet mellan garantipensionärer och övriga i samhället, så borde garantipensionen inkomstindexeras eller följsamhetsindexeras. Fortsatt prisindexering kan leda till att nivån på garantipensionen på sikt igen halkar efter övriga i samhället.
 
TCO vill påpeka att en höjd garantipension gör det ännu tydligare att nivåerna för inkomstpension är alldeles för låga. Arbetets och inkomstens betydelse för pensionen behöver behållas och stärkas. Om livsinkomstprincipens grundtanke om att arbete ska löna sig ska fungera, behöver det vara en större skillnad mellan inkomstpensionen för den som arbetat ett helt yrkesliv och pensionen för den som arbetat lite eller inte alls. Det är inte fråga om att garantipensionsnivån blir för låg, utan att inkomstpensionsnivån är för låg. TCO hade gärna sett att förslagen från grundskyddsutredningen, att hantera denna effekt genom stärkt inkomstpension hade återkommit även i denna promemoria.
Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana