Oroväckande besked om pension från socialförsäkringsminister Anna Tenje

Pension

Debattartikel

2022-11-20

Den nya regeringen är på väg att upprepa samma misstag som gjordes av S-regeringen när förbättringar av pensionen planeras utanför det ordinarie pensionssystemet.

Inför valrörelsen uppmärksammades pensionsfrågorna över hela det politiska fältet. Hur det slutade vet vi – garantipensionen höjdes, liksom taket för hur hög inkomst­grundad pension man får ha för att vara berättigad till garanti­pension. I regeringsförklaringen lyfte statsminister Ulf Kristersson att inriktningen nu är att ta fram reformer på hur alla pensionärers ekonomi kan stärkas. Det är klokt.

Oroväckande besked från socialförsäkringsministern

Socialförsäkringsminister Anna Tenje lämnar dock i en intervju med SvD mycket oroväckande besked om såväl pensionssystemets framtid som den pensions­grupp som finns till för att långsiktigt värna våra pensioner. Det är välkommet att social­försäkrings­ministern vill stärka pensionerna. Men ett stort fokus har från den nya regeringen hittills legat på att det ska ske genom förändringar i skattesystemet, en inriktning som bekräftas i intervjun med SvD. Det skulle innebära att den nya regeringen upprepar samma misstag som gjordes av tidigare regering när förbättringar sker utanför det ordinarie pensions­systemet och därför blir mycket skörare och mer oförutsägbara då det kan förändras i samband med varje budget.

Tydliga signaler att inkomstpensionen måste öka

När världens pensionssystem jämförs och rankas har det svenska pensions­systemet tidigare legat i topp. I en årlig undersökning som genomförs av Mercer Global Pension har Sverige sjunkit till åttonde plats, vilket ger oss jumbo­platsen i Norden. Att det svenska pensions­systemet sjunker i rankingen beror främst på ett lågt betyg i kategorin som mäter om pensions­systemet ger tillräckliga pensioner. När Sverige nu halkar efter är det en tydlig varnings­signal om att det är dags att införa reformer inom ramen för pensionssystemet. Därför måste nu även inkomst­pensionen öka.

Så här kan pensionerna stärkas

En ny rapport från TCO visar hur de inkomst­relaterade pensionerna skulle kunna stärkas, så att arbete lönar sig för pensionen. De justeringar av garanti­pensionen som nu genomförts får tillsammans med det faktum att garanti­pensionen följer prisutvecklingen som konsekvens att omkring hälften av landets pensionärer kommer att ha garantipension och att livsinkomst­principen därmed försvagas. Höjningen av garanti­pensionen finansieras direkt via statsbudgeten, något som innebär att den teoretiskt sett kan dras tillbaka.

Vi vill i stället se långsiktiga förändringar inom ramen för pensions­systemet baserade på breda politiska överenskommelser i riksdagens pensions­grupp för att ge förutsägbarhet. Det åstadkoms genom en kombination av höjd pensionsrätt och överskotts­hantering med införandet av en ”gas”, vilket leder till en allmän pension på 60 procent av tidigare lön – helt i linje med utgångs­punkterna för dagens pensions­system.

Inkomst ska vara grund för pensionen

En bärande del i pensions­systemet är principen om att det ska vara arbets­inkomsterna som är grunden för pensionen. För att kunna värna de utgångspunkter som pensions­systemet vilar på måste det fattas genomarbetade beslut i bred politisk enighet. Det skedde inte under våren, och en fortsatt hantering av pensions­frågorna på det sätt S-regeringen agerade skulle vara mycket olyckligt.

TCO har tre förslag som riksdagens partier bör överväga:

  1. Pensionsrätten och avgiften till den inkomstrelaterade allmänna pensionen behöver höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent av inkomsten. För att åstadkomma detta föreslår vi att ålders­pensions­avgiften i arbets­givar­avgiften ökar. Detta växlas mot en lika stor sänkning av den allmänna löneavgiften i arbets­givar­avgiften, vilket gör åtgärden kostnadsneutral för arbets­givarna. I stället uppstår ett inkomst­bortfall i statens finanser som får hanteras inom ramen för budgetprocessen.
  2. En förstärkning av pensionssystemet innebär att de utgående pensionerna höjs. I och med detta kommer utgående inkomstpension, pensions­behållning och tillkommande pensions­rätter att ligga på en nivå som är cirka 7 procent högre än före avgiftshöjningen.
  3. Överskottet i pensionssystemet behöver hanteras. Enligt helt färska uppgifter från AP-fonderna är överskottet nu över 1 000 miljarder kronor. Årets börsfall har lett till att överskottet sjunkit något sedan i våras, men trots turbulensen på världens börser är de svenska AP-fonderna stabila.

Våra förslag stärker pensionen här och nu

Våra förslag stärker pensionerna här och nu, och återställer ordningen att de som arbetat och betalat skatt under arbetslivet får en nivå på inkomsten som är högre än de som inte gjort det. Att skapa överskottshantering i form av en gas ersätter dock inte en höjning av pensions­avgifterna till systemet i syfte att öka pensionsrätternas värde. Gasens effekt är betydligt mindre på kort sikt än vad effekten skulle bli om pensionsavgifterna höjs.

Oro för pension kan sänka förtroendet för systemet

Det är angeläget att avgiftshöjningen prioriteras, med den kostnad det innebär. Oron och osäkerheten inför pensionen, som ofta är berättigad, betingar också en kostnad och riskerar att sänka förtroendet för vårt allmänna pensionssystem. Därför hoppas vi att vårt förslag till höjd pension med bevarande av pensions­systemets autonomi ska få stöd och därmed gå att genomföra. Med fyra år kvar till nästa valrörelse borde det vara en uppgift som rikspolitiken förmår hantera.

Höj den allmänna pensionen – Så kan pensionssystemet stärkas

Den allmänna pensionen blir inte tillräckligt hög. Därför vill vi höja avsättningen till penssionssystemet och införa ett antal reformer. 

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström framför TCO:s kansli

"Oroväckande besked om pension från Tenje"

Den nya regeringen är på väg att upprepa samma misstag som gjordes av S-regeringen när förbättringar av pensionen planeras utanför det ordinarie pensions­systemet.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström