Vi har höga förväntningar på dig, Magdalena Andersson

Pension

Blogg

2021-11-30

Sverige har för första gången en kvinnlig statsminister. Det är på tiden! Nu måste den nya regeringen ta tjänstemannagrupperna på allvar. Välståndet som skapas i privat sektor och tryggheten i det offentliga är till stora delar TCO:arnas förtjänst. Vi inom TCO har höga förväntningar på statsminister Magdalena Andersson.

TCO-förbundens 1,2 miljoner medlemmar är på många sätt samhällsbärare. Det är de genom sina yrken som till exempel sjuksköterskor, socialsekreterare, poliser, barnmorskor och ingenjörer. Och de är det genom sina sitt stora engagemang i civilsamhället som bland annat samtalsstödjare, handbollstränare eller klassföräldrar.

TCO:arna är gärna med och bygger ett modernt, grönt och digitalt samhälle. De vill lära nytt, och efterfrågar kompetensutveckling och omställningsmöjligheter för att klara den pågående strukturomvandlingen på arbetsmarknaden.

Tjänstemännen är också villiga skattebetalare till ett samhälle som hänger ihop. Helt centralt är att de känner trygghet när livet vänder; när de blir sjuka, arbetslösa, föräldrar, eller när de blir pensionärer.

Men TCO-förbundens medlemmar känner sig inte alltid sedda i den allmänna debatten. I det offentliga samtalet har begrepp som medelklass och mellanchef blivit skällsord. Att ställa olika grupper på arbetsmarknaden mot varandra är en dålig och farlig väg att gå. Det politiska samtalet måste omfamna de breda löntagargrupperna för att ett demokratiskt samhälle ska utvecklas. Vi förväntar oss att regeringen ser och värdesätter TCO:arnas insatser genom att lyssna. Jag kommer inom kort att ta kontakt med ansvariga ministrar och framföra våra viktigaste frågor:

Säkra kompetensförsörjningen

Gårdagens kompetens är inte alltid efterfrågad på morgondagens arbetsmarknad. Vi behöver därför en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som gör att vi kan omfamna den digitalisering som nu pågår och där tjänstemän i större utsträckning ställs inför behov av utbildning och omställning. För TCO har utbildning alltid varit den enskilt viktigaste faktorn för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken behöver förses med nya verktyg för att möta nya grupper av arbetslösa i behov av omställning eller uppgradering av kompetens.

Ett flexibelt utbildningsutbud inom högskolan och yrkeshögskolan riktat till yrkesverksamma behövs för att säkra att det finns personer som kan ta de nya jobb som växer fram inte minst genom teknikskiften och grön omställning. Det krävs också för att få full utväxling av partsöverenskommelsen om omställning på arbetsmarknaden. Regeringen har möjlighet att inleda detta arbete omgående genom uppdrag i högskolornas regleringsbrev. 

Trygga pensionerna för framtiden

Pensionssystemet ska vara långsiktigt och förutsägbart och inte byta skepnad beroende på den sittande politiska majoriteten. Pensionerna får inte bli ett politiskt slagträ.

Vårt pensionssystem bygger på de inbetalningar som skett under arbetslivet, den så kallade livsinkomstprincipen. Idag är systemet underfinansierat och ger inte de minst 60 procent av slutlönen som var utlovat. För att nå dit måste avgiften till den allmänna pensionen höjas. Alla ska kunna leva på sin pension. Det måste finnas en grundnivå som säkrar en rimlig levnadsstandard för alla pensionärer. Det är fullt förenligt med livsinkomstprincipen. För mig är det en självklarhet i en välfärdsstat som Sverige. Vi förväntar oss att pensionsgruppen agerar så att systemet får tillräcklig finansiering.

Stärk tryggheten vid sjukdom

Budgeten som riksdagen antagit kan kallas historisk ur ett socialförsäkringsperspektiv. Förslagen kring sjukförsäkringen innebär ökat fokus på trygghet och stöd för återgång i arbete. Ur TCO:s perspektiv innebär detta en bättre balans mellan trygghet och krav på omställning. Nu måste reformeringen av sjukförsäkringen fortsätta, och fler insatser krävs för en bättre rehabilitering tillbaka till jobbet. Tjänstemännen och Sverige behöver en välfungerande sjukförsäkring med en rimlig balans mellan trygghet och krav på omställning där förebyggande insatser och rehabilitering har en tydlig plats.

Försvara demokratin mot nutidens hot

Att vi hundra år efter demokratins införande har fått den första statsministern som är kvinna är en milstolpe. Det visar att vår demokrati fortfarande utvecklas. Samtidigt finns nya hot. Poliser, sjuksköterskor och anställda på olika myndigheter utsätts allt oftare för hot och våld i sina arbeten. Även journalister och kulturutövare drabbas. Det sker mot bakgrund av en urholkad tillit till samhällsinstitutioner, som underblåses av populism och faktaresistens på sociala medier. Vi ser också hur yttrandefriheten och pressfriheten är satta under press. Reglerna mot hot och våld mot yrkesutövande måste skärpas och de offentliga tjänstemännens ställning stärkas. Yttrandefriheten och pressfriheten måste skyddas mot både ingrepp från staten och hot från privatpersoner. Public service-mediernas oberoende måste värnas i grundlagen för att säkra tillgången till en allsidig och oberoende journalistik.

Just nu pågår en spännande strukturomvandling på svensk arbetsmarknad. Vid förändring föds ofta oro. Men låt inte oron utnyttjas av krafter på ett negativt sätt. Låt inte det politiska samtalet ställa grupper mot varandra. Vi behöver inte en politisk debatt som är en kamp om att konstruera verklighetsbilden. Vi behöver visioner. Peka ut färdriktningen – sätt målen. Sök lösningarna, tillsammans med andra, på vad som är bästa vägarna dit. Det skapar tillit. Det skapar framtidstro. Så blir Sverige ett ännu bättre land att leva i. TCO har historiskt sett varit en brobyggare och vi kommer att fortsätta vara det i framtiden också. TCO-förbundens medlemmars röster är viktiga att lyssna på i samhällsbygget.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström