Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Pension

Remissvar

2021-02-22

TCO var en av remissinstanserna till promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet.

Bakgrund

Av pensionsöverenskommelsen framgår att åldersgränsen för när garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tidigast kan lämnas ska höjas från 65 till 66 år 2023. I budgetpropositionen för 2021 aviserades därför att åldersgränserna i pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för att stödja övergången till ett förlängt arbetsliv.

Remissvaret i korthet

  • Åldersgränserna i omgivande trygghetssystem följer med när åldersgränserna i pensionssystemet höjs.
  • Åldersgränserna för betalning av socialavgifter och allmän löneavgift följer då också med, liksom åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget.
  • TCO tillstyrker förslagen, men vill samtidigt påpeka att arbetsmiljöförbättringar och förbättrade omställningsmöjligheter behöver tillkomma

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana