Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Pension

Remissvar

2019-06-27

Inledningsvis vill TCO betona att Första-Fjärde AP-fonderna under en längre period väl uppfyllt sina angivna mål. Fonderna har levererat god avkastning till låga kostnader till nytta för inkomstpensionssystemet.

TCO anser dock att det är av stor vikt att det regelverk, som Första-Fjärde AP-fonderna lyder under, ger möjlighet till långsiktiga och kostnadseffektiva placeringar med god avkastning, något som också är promemorians intentioner.

Det är också av vikt att regelverket anpassas till den pågående snabba utvecklingen på finansiella marknader samt inte begränsar fondernas hållbarhetsarbete och därmed sammanhängande investeringsmöjligheter. Detta bör innebära att Första-Fjärde AP-fonderna ges lika förutsättningar som andra jämförbara institutionella investerare.

TCO anser att det är av betydelse att AP-fonderna ges goda möjligheter till långsiktiga och kostnadseffektiva investeringar i onoterade infrastrukturföretag samt i illikvida krediter. AP-fondernas möjlighet att idag äga onoterade aktier i form av fastighetsbolag är exempel på hög uppnådd kostnadseffektivitet som resultat av direkt ägande och som dessutom erbjuder direkt ägarstyrning.

Promemorians förslag innebär alltjämt begränsningar i Första-Fjärde AP-fondernas möjligheter till investeringar i onoterade infrastrukturföretag och illikvida tillgångar. I Promemorian ställs också krav på fonderna att, vid notering av fastighetsbolag eller riskkapitalbolag, inom snar framtid och när så är möjligt utan förlust, avveckla aktieinnehav utöver angiven begränsning. Även om förslaget i sig innebär en lättnad i kravet på avveckling, så bidrar det till att försvåra notering av bolag.

Som argument för dessa begränsningar framförs bland annat att direktinvesteringar som medför krav på ett aktivt ägarengagemang och indirekt eventuella krav på operativt ledningsansvar, skulle medföra högre kostnader i form av ökade behov av resurser och kompetens hos AP-fonderna.

TCO anser att eventuella ökade kostnader av detta slag måste sättas i relation till effekterna av högre placeringskostnader och lägre avkastningsmöjligheter på Första och Fjärde AP-fondernas långsiktiga resultat och i förlängningen effekterna på framtida pensioner, som är av en helt annan och betydligt högre storleksordning än ökade kostnader för kompetent personal.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana