Yttrande TCO inkomstpensionstillägg

Pension

Remissvar

2020-06-03

TCO har beretts möjlighet att komma in med remissvar på promemorian Inkomstpensionstillägg (Ds 2020:7).

TCO instämmer i att arbete ska löna sig bättre i pensionssystemet. Ett pensionstillägg skulle förstärka ekonomin för många pensionärer och även ge kommunerna höjda skatteintäkter. TCO tillstyrker därför initiativets intention, att höja inkomstpensionen.

Men TCO vill emellertid avråda från att införa promemorians förslag till inkomstpensionstillägg. Ett tillägg till inkomstpensionen, som finansieras via statsbudgeten, strider mot principerna om livsinkomst och att pensionerna ska finansieras via avgifter. Det framhålls visserligen i promemorian att åtgärden endast är tillfällig i väntan på permanenta åtgärder ägnade att upprätthålla nivån på inkomstpensionen och skillnaden gentemot grundskyddet. Men, för det fall de permanenta åtgärderna skulle fördröjas, riskerar pensionstillägget bli en långvarig lösning och en belastning för statsbudgeten. 

Läs hela yttrandet om pensionssystemet här.