Undantaget i sjukförsäkringen har haft önskad effekt

Sjukförsäkring

Nyhet

2024-06-24

18 juni kom Riksrevisionens rapport om det undantag i sjukförsäkringens regelverk som infördes under 2021–2022 och som gällde möjligheterna till förlängd tid för prövning för att efter sjukskrivning gå tillbaka till sitt ordinarie arbete.

TCO var drivande i reformerna då det fanns många brister som tjänstemännen mötte i den dåvarande sjukförsäkringen. Det var exempelvis inte ovanligt att pågående rehabiliteringsinsatser avbröts vid dag 180 när sjukpenning drogs in, trots att den sjukskrivne med arbetsgivarens och sjukvårdens hjälp var på väg tillbaka till arbetet.

 

Riksrevisionen noterar in sin granskning att försäkrade som bedöms mot undantaget har större chans att återgå i tidigare arbete, vilket är positivt och i linje med intentionerna bakom reformen. Riksrevisionen pekar även på betydelsen av att Försäkringskassan stärker sitt samordningsuppdrag och arbetet med att klargöra behovet av rehabilitering och att arbetsgivare i högre utsträckning tar sitt rehabiliteringsansvar och tar fram en plan för återgång i arbete.

 

– TCO ser det som centralt att Försäkringskassan ges tillräckligt med resurser för att utveckla och säkerställa en effektiv och rättssäker administration och att regelverket kring övervägande skäl och dess tillämpning tydliggörs. Arbetsgivare måste även ges incitament att ta sitt lagstadgade rehabiliteringsansvar, men också rätt förutsättningar genom tillgång till företagshälsovård och ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna, säger Therese Svanström, ordförande TCO i en kommentar.

 

Sammantaget visar Riksrevisionens rapport att regelverket om och hanteringen av övervägande skäl behöver förstärkas och förtydligas, inte rullas tillbaka till det restriktiva regelverk som gällde innan.

Läs mer om TCO:s syn på sjukförsäkringen.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois