Sjukförsäkring

Sjukförsäkring

Artikel

En välfungerande allmän sjukförsäkring är en central del i det gemensamma trygghetssystemet. Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet till de som blir sjuka men också göra det möjligt att komma tillbaka till arbete genom stöd och rehabilitering. TCO arbetar för en sjukförsäkring som ger inkomsttrygghet och som hjälper sjukskrivna tillbaka till ett arbete där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Samtidigt vill TCO lyfta vikten av att förebygga sjukskrivningar så långt det går.

Sjukfrånvaron har i Sverige varierat kraftigt över tid sedan början av 2000-talet. Variationerna kan delvis förklaras av ändringar i regelverk och tillämpning. Sedan rehabiliteringskedjan infördes 2008 har fokus i den politiska debatten och tillämpning av regelverket främst legat på omställning och snabb återgång i arbete - vilket som helst. Sjukfrånvaron har även ändrat karaktär med en allt högre andel sjukskrivningar med psykisk istället för fysisk ohälsa som orsak. Det sätter fokus på organisatoriska och sociala faktorer för förebyggande insatser och insatser för arbetsanpassning och rehabilitering.

Även om sjukförsäkringen fungerar väl för de flesta tjänstemän, så finns det betydande brister både när det gäller det förebyggande arbetet samt arbetsgivarnas och Försäkringskassans insatser för rehabilitering och stöd till sjukskrivna. Bristerna är särskilt tydliga inom kvinnodominerade sektorer. För den som vill fördjupa sig i ämnet har TCO bland annat följande rapporter:

  • Från riskfaktorer till friskfaktorer(2021). Här framkom att 43 procent av de långtidssjukskrivna tjänstemännen bedömer att deras sjukskrivning huvudsakligen beror på faktorer i deras arbete. Många tjänstemän har faktorer i arbetssituationen som innebar förhöjd risk för ohälsa. Det gäller inte minst välfärdsyrken i offentlig sektor, där kvinnor är överrepresenterade. År 2020 utgjorde kvinnor 76 procent av de långtidssjukskrivna tjänstemännen.
  • Vägen från sjukskrivning till arbete (2022) I denna rapport undersöker TCO rehabiliteringen för tjänstemän och ger förslag på hur processen kan förbättras. Det framkommer bland annat att mindre än hälften av de långtidssjukskrivna tjänstemännen är nöjda med arbetsgivarens insatser och runt var tredje är kritisk. Fler av kvinnorna är missnöjda än männen.
  • Studier – en väg från sjukskrivning till arbete. När TCO 2017 specifikt undersökte sjukskrivna tjänstemäns inställning till studier, visade det sig att 57 procent av de som deltog ville studera för att kunna gå till annat arbete än det de hade vid sjukskrivningen. Detta resultat gällde särskilt för dem som sjukskrivits på grund av psykisk ohälsa. Många efterfrågade också möjligheten att studera med rehabiliteringspenning under sjukskrivningen.

En effektiv sjukförsäkring ger inte bara inkomsttrygghet utan också rehabilitering

För att tjänstemännens kompetens och erfarenhet inte ska gå förlorad vid sjukskrivning måste sjukförsäkringen utformas så att sjukskrivna har en rimlig möjlighet att genom rehabilitering och andra stödjande insatser komma tillbaka till sitt vanliga arbete – eller ställa om till annat arbete där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Det behöver finnas en balans mellan sjukskrivnas rättigheter och de krav som ställs på dem som en del i en effektiv arbetslinje. Kvinnor och män måste behandlas lika i försäkringen och få samma förutsättningar att gå från sjukskrivning till arbete. 

TCO:s förslag för en bättre sjukförsäkring

TCO anser att sjukförsäkringen behöver ändras för att dels ge ett bra skydd för alla, dels skapa effektivare återgång till arbete. Här är de delar som TCO tycker är viktigast att åtgärda:

  • Stärk sjukskrivnas möjligheter att gå från sjukskrivning till ett arbete där de kan ta till vara sin kompetens och erfarenhet. Ett led i detta är att vidga möjligheterna att pröva studieförmågan inom ramen för sjukförsäkringen, ett annat är att göra fler typer av studier tillåtna under den tiden en person har rehabiliteringspenning. Med andra ord, att stärka sjukförsäkringens karaktär av omställningsförsäkring.
  • Se till att sjukförsäkringen ger inkomsttrygghet åt personer med olika anställningsformer. Sjukförsäkringen måste omfatta även egenföretagare, kombinatörer och personer som kontinuerligt försörjer sig genom tidsbegränsade anställningar hos olika arbetsgivare. För att sjukförsäkringen ska förbli relevant är det viktigt att den hänger med i nya anställningsformer och så långt det är möjligt omfattar alla de som är förvärvsaktiva på den svenska arbetsmarknaden och har en inkomst att försäkra.
  • Stärk arbetsgivarnas drivkrafter för att ta sitt lagstadgade ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Försäkringskassan måste vara en aktiv part i sjukskrivningsprocessen och tidigt i sjukperioden klarlägga behovet av rehabilitering. Ett utökat samarbete med Arbetsmiljöverket skulle också möjliggöra att arbetsgivare som brister kan uppmärksammas och eventuellt sanktioneras.

TCO:s sjukförsäkringspolitiska program

Programmet innehåller TCO:s förslag på hur sjukförsäkringen kan förbättras för att värna standardtrygghet och möjlighet till omställning. 

En hundralapp och några mynt.

God arbetsmiljö och aktivt arbetsmiljöarbete viktigt för att förebygga sjukskrivningar

En väl fungerande sjukförsäkring förutsätter också ett väl fungerande arbetsmiljöarbete med fokus på åtgärder som förebygger ohälsa på arbetsplatserna. Framför allt är det centralt att arbeta för en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö och motverka en ohälsosam arbetsbelastning – inte minst inom offentlig sektor och välfärdsyrkena.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois

Prenumerera på alla våra nyheter om sjukförsäkringen

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt om sjukförsäkringen? Då kan du anmäla dig till vår prenumerationstjänst. Du väljer själv vilka ämnen du vill få till din inkorg. Du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev. 

Två kvinnor och en man sitter i en soffa med datorer i knät och samtalar och arbetetar

Mer om sjukförsäkringen

Här hittar du allt vårt material om sjukförsäkringen, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.