Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Sjukförsäkring

Remissvar

2020-04-28

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) har getts tillfälle att inkomma med yttrande över Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemens slutbetänkande, Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59).

TCO ställer sig i huvudsak positiv till delegationens förslag om samlad styrning och tydligare ansvar för arbetet för att motverka felaktiga utbetalningar och delar uppfattningen att det är viktigt att motverka felaktiga utbetalningar – särskilt sådana som härrör från systematiskt missbruk och organiserad brottslighet. TCO avstyrker delegationens förslag att inkludera uppgifter om frånvarotid och arbetad tid i arbetsgivardeklarationerna, liksom delegationens förslag om en strikt återbetalningsskyldighet. TCO efterfrågar genomgående diskussioner kring hur delegationens förslag påverkar rättssäkerheten och personlig integritet och en bättre balans mellan åtgärder som syftar till ökad kontroll och skydd för den enskildes integritet.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois