”Stärk företagshälsovården för tjänstemän i välfärden”

Sjukförsäkring

Debattartikel

2022-12-09

Många sjukskrivna socialsekreterare, sjuksköterskor, poliser och civilingenjörer får inte hjälp från företagshälsovården trots att det behövs. Det visar en ny rapport från TCO. Vi har fyra förslag för hur företagshälsovården kan stärkas, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström på Dagens samhälle.

En långtidssjukskrivning innebär ett lidande för den enskilde, och för samhället blir det kostsamt både ekonomiskt och i förlorad kompetens. Detta gäller inte minst inom välfärden. Det är därför avgörande att det finns ett strukturerat arbete för att förebygga sjukskrivning och främja hälsa på arbetsplatserna. Dessvärre har många tjänstemän inom välfärden en arbetsmiljö som innebär hög arbetsbelastning och stress. Psykisk ohälsa är också den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland tjänstemän.

Arbetsgivares insatser är viktiga

För att förebygga ohälsa och rehabilitera den som blivit sjuk är arbetsgivarens insatser och stöd avgörande. I det arbetet är företagshälsovården en viktig resurs, visar en ny rapport från TCO. Långtidssjukskrivna tjänstemän som får stöd från företagshälsovården innan sjukskrivningen utsätts i mindre utsträckning för riskfaktorer som kan leda till ohälsa. Företagshälsovården kan också vara viktig för arbetsanpassning och har även stor betydelse för hur arbetsgivare tar sitt ansvar för rehabilitering, vilket är centralt för att komma tillbaka i arbete.

Kvinnor inom välfärden saknar stöd

Dessvärre får alltför få långtidssjukskrivna tjänstemännen den hjälp de behöver från företagshälsovården visar en undersökning som Statistikmyndigheten (SCB) genomfört på uppdrag av Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Det är vanligt att kvinnor som jobbar inom välfärden saknar stöd. Till exempel har fyra av tio socialsekreterare, sjuksköterskor och andra specialister inom hälso- och sjukvården inte fått stöd innan de blivit sjukskrivna. Även poliser och civilingenjörer saknar stöd före sjukskrivning.

Dessutom uppger mer än var femte tjänsteman att de inte fått stöd från företagshälsovården efter att de blivit sjuka, trots att det hade behövts. Högst är siffran bland sjuksköterskor, där nästan var tredje inte fått stöd under sjukskrivningen.

Företagshälsovården behöver stärkas

För att färre ska bli sjukskrivna och fler ska komma tillbaka i arbete behöver nu mer göras för att tillgängliggöra och stärka företagshälsovården för fler.

Det finns också redan nu bra förslag på regeringens bord. I betänkandet ”Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus” föreslår utredaren Lenita Granlund hur företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetet kan stärkas. Det är välkommet men mer behöver göras.

TCO har fyra förslag:

  • Inför ett kompetenskrav i lagstiftningen för alla aktörer som kallar sig företagshälsovård. Kravet bör motsvara de krav som idag finns för företagshälsor som är godkända av Försäkringskassan.
  • Stärk tillgången till företagshälsovård där den saknas men behövs, genom att använda nuvarande lagstiftning mer aktivt.
  • Tillsätt en utredning om hur tillgång till kvalitetssäkrad företagshälsovård för egenföretagare och tidsbegränsat anställda kan stärkas.
  • Förtydliga företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetet i lagstiftningen, och som resurs i arbetsanpassning och rehabilitering.

 Therese Svanström, ordförande TCO

Läs artikeln på Dagens samhälle.

Företagshälsovården - en resurs för ett friskare arbetsliv

Företagshälsovården är en viktig resurs före och under sjukskrivningar. men TCO:s rapport visar att många sjukskrivna inte får det stöd de är i behov av. 

En kvinna står bakom en man som sitter vid en laptop. De tittar tillsammans på datorn.
Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois