Uppdrag gransknings reportage berör och upprör

Sjukförsäkring

Blogg

2021-03-19

Uppdrag granskning visade den 17 mars ett reportage som visar på en rad brister i sjukförsäkringen, där de sjukskrivnas arbetsförmåga alltför ofta prövas mot fiktiva arbeten som inte finns i verkligheten. TCO har tillsammans med LO och Saco både påtalat problemen och visat på lösningar. Det finns också förslag på regeringens bord som åtminstone är stora kliv mot en bättre sjukförsäkring, och som också har brett politiskt stöd. Bollen ligger hos regeringen och riksdagens partier som måste ta ansvar för sina väljare.

Uppdrag gransknings reportage i SVT onsdagen 17 mars (du kan se en längre version på SVTPlay) granskar Försäkringskassan. Det sätter fingret på en rad brister och absurditeter kring sjukförsäkringen och den politiska process som har varit sedan 2015. Tyvärr finns det inte utrymme att ta upp allt i en kort blogg.

Framförallt visar fallet med Marie-Louise Järlesand på den otydlighet och rättsosäkerhet som uppstår då Försäkringskassan vid bedömningen av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete hänvisar till helt fiktiva arbeten som inte finns. Vi har tillsammans med TCO-förbunden, och LO, Saco och LO-TCO Rättsskydd, länge pekat på att Försäkringskassans beslut om arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid dag 180 många gånger är otydligt och saknar verklighetsförankring. Vi ska därtill komma ihåg att för att ha arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete måste man ha full arbetsförmåga och uppfylla kraven för en normal prestation. Det ska inte heller krävas någon särskild anpassning av arbetet, eller endast krävas en ringa anpassning, för en normal presentation. Försäkringskassan kan med andra ord inte hänvisa till anpassat arbete där arbetsgivaren tar särskild hänsyn till den försäkrades situation.

För att komma till rätta med denna otydlighet och rättsosäkerhet har TCO tillsammans med LO och SACO starkt efterfrågat att arbetsförmågan vid dag 180 sak prövas mot angivet normalt förekommande arbete. Tanken där är att Försäkringskassan måste ange vilket slags arbete den försäkrade bedöms klara av utifrån yrkes grupp. Till sin hjälp har Försäkringskassan ett referensmaterial som innehåller en genomgång av vilka krav som normalt ställs inom olika yrkesgrupper, och som är framtaget av bland annat fackförbunden och som förvaltas av Arbetsförmedlingen. Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, med Claes Jansson som särskild utredare, har lagt fram förslag om att arbetsförmågan vid dag 180 ska prövas mot angivet normalt förekommande arbete. Efter att Centerpartiet har lagt i december 2020 fram ett utskottsinitiativ där de ställer sig bakom detta förslag finns det dessutom en politisk majoritet för förslaget – men trots det har inga skarpa förslag kommit från regeringen.

Med en sådan förändring skulle Försäkringskassan inte kunna hänvisa Marie-Louise till ”ett lättare arbete”, utan måste ange vilket slags arbete hon bedöms kunna utföra. Det skulle då vara betydligt (för att inte säga oändligt) lättare att bedöma om Försäkringskassans beslut är rimligt, vilket kraftigt stärker rättssäkerheten och tydligheten i sjukförsäkringen. Och det skulle också, om en sådan bedömning faktiskt vore rimlig, ge vägledning i en omställningsprocess till de Marie-Louise och till Arbetsförmedlingen som då tar vid. TCO förväntar sig ett skarpt förslag kring angivet arbete – och skarpa förslag kring övriga förslag från Claes Janssons utredning som nuvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi bedyrat att regeringen står bakom.

Regeringen har redan genomfört förslaget om ändrade bevisregler kring undantag från prövning av arbetsförmåga vid dag 180 som efter den 15 mars kan skjutas upp om det finns övervägande skäl som talar för en återgång i arbete innan dag 365. Förhoppningsvis kommer fler då kunna fullfölja rehabiliteringsinsatser och komma tillbaka till sitt arbete, och inte som idag tvingas söka helt nytt arbete. Claes Janssons utredning föreslår också att dagens möjlighet att skjuta upp prövningen av arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden flyttas till dag 365 – så att det ska vara möjligt att senarelägga denna prövning om det finns en hög grad av sannolikhet för återgång i arbete innan dag 550. TCO bedömer att en sådan förändring är fullt rimlig: den ger möjlighet för de som precis inte kommit i mål vid dag 365, samtidigt som ”hög grad av sannolikhet” innebär att det måste finnas väldigt goda skäl att förvänta sig en återgång och en tidsplan för denna.

Uppdrag gransknings reportage visar hur enskilda kan råka mycket illa ut när sjukförsäkringen inte fungerar, och hur den politiska processen kring sjukförsäkringen kan fallera med ryckiga instruktioner till Försäkringskassan och en alltför otydlig lagstiftning. Nu ligger en rad förslag från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum på regeringens bord. För utredningens huvudförslag, att arbetsförmåga ska prövas mot angivet normalt förekommande arbete, finns det idag en politisk majoritet. TCO tillsammans med LO och Saco, som tillsammans representerar 3,5 miljoner löntagare inom alla grupper, vill se att utredningens förslag genomförs skyndsamt. Nu är det upp till riksdagens partier att agera för en rimlig och rättssäker sjukförsäkring som faktiskt fungerar. Jag har inte hört att det finns några väljare som inte vill ha en sådan sjukförsäkring.

Läs våra synpunkter på Claes Jansson utredning i Mikael Dubois blogg från april 2020. 

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois