Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag S2020/09429

Sjukförsäkring

Remissvar

2021-02-02

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag (A2020/09429). Regeringen har under 2020 vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att sjukförsäkringen och omkringliggande regelverk ger incitament till beteenden som motverkar spridning av corona och att allt fler insjuknar i covid-19.

TCO har i sina remissvar huvudsakligen ställt sig positiv till dessa åtgärder, exempelvis ersättning för personer som ingår i riskgrupper och ersättning för karensavdrag som nu ska gälla fram till den 28 februari 2021. Att dämpa smittspridningen av corona och i möjligaste mån förhindra att fler blir sjuka i covid-19 kommer vara centralt för samhället även under 2021.

I promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag föreslås det att om det finns särskilda skäl ska arbetsmarknadens parter i kollektivavtal kunna bestämma att det inte ska göras något karensavdrag för perioden den 1 augusti 2021 till och med den 31 januari 2023. Särskilda skäl föreligger om arbetstagare som omfattas av avtalet i sitt arbete typiskt sett möter personer som löper särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka eller att existerande sjukdomstillstånd riskerar att förvärras om de skulle bli sjuka i en infektionssjukdom som covid-19. 2(5) I promemorian identifieras anställda inom vård- och omsorg som en grupp som kan omfattas av promemorians förslag, men förslaget kan också omfatta andra grupper som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som löper en särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka eller att existerande sjukdomstillstånd förvärras om personen blir sjuk i covid-19 eller annan infektionssjukdom.

TCO ser positivt på att regeringen vidtar åtgärder för att begränsa smittspridning och skydda personer som riskerar att bli allvarligt sjuka om de skulle få covid-19, vilket är centralt för att förhindra en ökad belastning på hälso- och sjukvården och för att rädda liv. TCO ser också positivt på att arbetsmarknadens parter ges möjlighet att i kollektivavtal reglera undantag från karensavdrag, vilket möjliggör anpassade och ändamålsenliga lösningar utifrån förutsättningarna inom olika branscher och sektorer.

TCO tillstyrker därför promemorians förslag att parternas ges en möjlighet att i kollektivavtal reglera avvikelser kring bestämmelser om karensavdrag. Samtidigt ser TCO behov av flertalet förtydliganden av promemorians förslag och kompletterande åtgärder för att säkerställa att syftet att förhindra smittspridning inte motverkas och att ändamålsenliga kollektivavtal kan slutas. Några centrala frågor är till exempel vilka de rättsliga begränsningarna är för parterna att sluta avtal om karensdagar och vilka de rättsliga konsekvenserna är om avtal ingåtts för personal och avtalsområden där det inte föreligger sådana särskilda skäl som krävs enligt promemorian. För att promemorians förslag ska bli praktiskt genomförbart förordar TCO att regeringen skyndsamt tar initiativ till ytterligare samråd med parterna för att tydliggöra promemorians förslag och diskutera kompletterande åtgärder.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois