Bättre studiestöd till äldre

Utbildning och omställning

Remissvar

2020-03-18

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till utvidgade möjligheter till studiestöd vid högre ålder enligt förslagen i regeringens promemoria ”Bättre studiestöd till äldre” och inkommer härmed med följande yttrande. TCO tillstyrker i huvudsak promemorians förslag.

TCO välkomnar förslagen om att åldersgränserna för att beviljas studiemedel flyttas upp, såväl för den ålder då antalet veckor trappas av, 51 år, som för högsta uttagsålder 60 år. Vi tillstyrker även förslaget om höjd åldersgräns för beräkning av återbetalningstid till 64 år. Dock bör slutlig avskrivning ske vid den ålder då avgångsskyldighet enligt LAS gäller, det vill säga för närvarande 68 år, och ej vid 71 år. 

Vad gäller ytterligare veckor för utbildning i bristyrken anser TCO att det är bra att detta vidgas i enlighet med utredningens förslag så att reglerna om arbetsmarknadsskäl blir mer generösa och antalet veckor ökar.

TCO tillstyrker utredningens förslag att det, till skillnad mot dagens tillämpning, inte bör vara nödvändigt att den nya utbildningen har koppling till personens tidigare studier. Det kan alltså enligt utredningen vara fråga om att en person vill slutföra, komplettera, förnya, bredda eller fördjupa en tidigare utbildning eller att en person vill byta inriktning till en helt annan yrkesbana.

TCO tillstyrker likaså utredningens förslag att det till skillnad mot i dag inte heller bör krävas att det finns ett särskilt individuellt behov av utbildning för att det ska anses finnas arbetsmarknadsskäl, dvs. att en person har varit arbetssökande eller haft osäkra eller tillfälliga anställningar under en längre tid. Och att även personer som har en fast anställning bör kunna få rätt till ytterligare veckor för att möta de kompetensbehov som uppstår på arbetsmarknaden.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter