Brister i utbildningsutbudet drabbar tjänstemannagrupperna

Utbildning och omställning

Pressmeddelande

2022-09-27

TCO kan i en ny rapport visa att mer än var tredje yrkesverksam tjänsteman har ett stort behov av vidareutbildning på universitet och högskola men att utbildningsutbudet inte är tillräckligt stort. Bland lärosätena finns det en vilja att ge fler utbildningar men resurstilldelningssystemet har brister som minskar incitamenten. Från och med den 1 oktober kan den som är behörig ansöka om det nya omställningsstudiestödet hos CSN. TCO anser att nästa utbildningsminister måste ge frågan högsta prioritet.

– Vi ser att det finns ett stort behov av och en vilja att vidareutbilda sig i tjänstemannagrupperna. Bland lärosätena ser vi också att det finns en vilja att utöka sitt utbildningsutbud som är relevant för yrkesverksamma men att det finns hinder kopplade till resurstilldelningssystemet. Närmare hälften av de svarande lärosätena anger att lärosätet inte har möjlighet att utöka utbudet med nu tillgängliga resurser. Här behövs politiska initiativ och TCO förutsätter att frågan får högsta prioritet hos nästa utbildningsminister, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Det nya omställningsstudiestödet går att söka från och med den 1 oktober och är en del av den partsöverenskommelse som gjordes under förra mandatperioden. Omställningsstudiestöd kan beviljas för upp till 44 veckors heltidsstudier som kan bedrivas på högskola, yrkeshögskola, folkhögskola eller komvux.

– Omställningsstudiestödet är en viktig del av den partsöverenskommelse som träffades under förra mandatperioden. Det ger individen större möjligheter att kunna utvecklas i yrket eller för att karriärväxla. För både privat och offentlig sektor är det viktigt för kompetensförsörjningen. Men för att omställningsstudiestödet ska komma till sin rätt och få full effekt krävs ett utökat utbildningsutbud för yrkesverksamma. Om politiken inte agerar skyndsamt finns det en risk för att det drabbar både tillväxt och välfärd negativt, säger Therese Svanström.

TCO:s förslag i korthet

  • Ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag
  • Genomför en översyn av resurstilldelningssystemet
  • Ge utvecklingsmedel till nya utbildningar
  • Premiera förstärkt samverkan och samproduktion
  • Se över antagningssystemet för ökad flexibilitet
  • Kartlägg högskolelandskapet och utbildningsutbudet

Läs rapporten

Rapport: Varför händer det inget? 

Om omställningsstudiestödet och behovet av fler utbildningar för yrkesverksamma.

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez